Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
16.02.2019, 13:16:27Seven Slipknot killed at level 227 by Pokemon Donphan .Pandora
2.
15.02.2019, 18:17:35Seven Slipknot killed at level 228 by Pokemon Mothim .Pandora
3.
15.02.2019, 17:49:13Seven Slipknot killed at level 229 by Pokemon Mothim .Pandora
4.
12.02.2019, 16:35:38Seven Slipknot killed at level 211 by Pokemon Rhyperior .Pandora
5.
12.02.2019, 0:49:03Seven Slipknot killed at level 202 by Pokemon Venusaur .Pandora
6.
30.01.2019, 16:07:22Seven Slipknot killed at level 200 by Pokemon Articuno .Pandora
7.
29.01.2019, 18:11:54Seven Slipknot killed at level 201 by Pokemon Strong Torkoal .Pandora
8.
28.01.2019, 3:38:28Seven Slipknot killed at level 200 by Pokemon Strong Sneasel .Pandora
9.
27.01.2019, 13:36:54Seven Slipknot killed at level 200 by Pokemon Strong Torkoal .Pandora
10.
30.10.2017, 23:50:13Seven Slipknot killed at level 199 by Pokemon Flygon .Pandora
11.
30.10.2017, 21:13:50Seven Slipknot killed at level 196 by Pokemon Tangrowth .Pandora
12.
30.10.2017, 21:00:11Seven Slipknot killed at level 198 by Pokemon Flygon .Pandora
13.
30.10.2017, 20:44:09Seven Slipknot killed at level 198 by Pokemon Nosepass .Pandora
14.
30.10.2017, 18:44:02Seven Slipknot killed at level 197 by Pokemon Donphan .Pandora
15.
30.10.2017, 17:09:18Seven Slipknot killed at level 195 by Pokemon Donphan .Pandora
16.
30.10.2017, 16:44:46Seven Slipknot killed at level 195 by Pokemon Donphan .Pandora
17.
30.10.2017, 15:48:32Seven Slipknot killed at level 190 by Pokemon Dunsparce .Pandora
18.
30.10.2017, 0:56:39Seven Slipknot killed at level 187 by Pokemon Shiny Shiftry .Pandora
19.
28.10.2017, 15:22:33Seven Slipknot killed at level 183 by Pokemon Manectric .Pandora
20.
15.09.2017, 0:55:39Seven Slipknot killed at level 183 by Pokemon Tyranitar .Pandora
21.
3.09.2017, 13:44:48Seven Slipknot killed at level 184 by Pokemon Aron .Pandora
22.
1.09.2017, 21:28:33Seven Slipknot killed at level 184 by Pokemon Aron .Pandora
23.
18.08.2017, 19:01:50Seven Slipknot killed at level 165 by Pokemon Shiftry .Pandora