Pokemon kpdo - Exaioros.com - torneio - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Mural do Torneio Global


Click to Top 10 Champions Tournament

FirstSecondTrophyEvent:
BennGaroto MitoReward #188 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Benn).1
Viks SpidesSpectro HawxReward #193 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Viks Spides).2
Stacy JrStewie GriffinReward #194 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Stacy Jr).3
Vike GuereiroCavaleiros RetornoReward #184 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Vike Guereiro).4
XamaElx LokilloReward #179 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Xama).5
Scientist SolonStacy JrReward #177 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Scientist Solon).6
VenenuhJavierReward #183 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).7
SoulsinaloaViks SpidesReward #178 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa).8
IlovekofisSaitamaReward #176 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ilovekofis).9
SolonVenenuhReward #182 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).10
Doctor SolonXamaReward #177 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).11
SaitamaTempo SkReward #175 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).12
Garoto MitoNeutron EliteReward #181 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).13
Doctor SolonViks SpidesReward #176 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).14
ImplacavelMayarronaReward #174 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Implacavel).15
Pokemon HackSolonReward #180 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Pokemon Hack).16
Doctor SolonXamaReward #175 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).17
Tempo SkVikeReward #173 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).18
VenenuhNeutron EliteReward #179 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).19
Doctor SolonXamaReward #174 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).20
SaitamaScientist SolonReward #172 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).21
SolonNeutron EliteReward #178 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).22
AshimeViks SpidesReward #173 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).23
Scientist SolonImplacavelReward #171 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Scientist Solon).24
VenenuhMegadeathReward #187 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).25
Doctor SolonGaroto Mito MayaReward #192 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Doctor Solon).26
IlovekofisImplacavelReward #193 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ilovekofis).27
VenenuhJavierReward #177 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).28
Doctor SolonWhite PaladinoReward #172 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).29
Stewie GriffinVikeReward #170 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Stewie Griffin).30
VenenuhSolonReward #186 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).31
Doctor SolonViks SpidesReward #191 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Doctor Solon).32
Scientist SolonImplacavelReward #192 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Scientist Solon).33
VenenuhSolonReward #185 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).34
Doctor SolonXamaReward #190 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Doctor Solon).35
Scientist SolonImplacavelReward #191 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Scientist Solon).36
VenenuhSolonReward #176 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).37
Doctor SolonPlayvetinhoReward #171 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).38
Scientist SolonStewie GriffinReward #169 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Scientist Solon).39
SolonMatheushahacapturadorxReward #175 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).40
Viks SpidesXamaReward #170 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Viks Spides).41
VikeKiller BlastReward #168 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Vike).42
SolonNiReward #174 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).43
Doctor SolonElx LokilloReward #169 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).44
Scientist SolonSaitamaReward #167 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Scientist Solon).45
Vike GuereiroJoseph MorganReward #184 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Vike Guereiro).46
Doctor SolonViks SpidesReward #189 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Doctor Solon).47
Scientist SolonNathann LendarioReward #190 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Scientist Solon).48
SolonCavaleiros RetornoReward #173 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).49
Doctor SolonViks SpidesReward #168 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).50
SaitamaVikeReward #166 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).51
SolonVike GuereiroReward #172 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).52
Doctor SolonXamaReward #167 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).53
SaitamaScientist SolonReward #165 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).54
NiSolonReward #183 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).55
Doctor SolonDemooliidoriisReward #188 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Doctor Solon).56
Riquiinho JrSaitamaReward #189 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).57
SolonVenenuhReward #171 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).58
DemooliidoriisViks SpidesReward #166 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).59
SaitamaBlack MitoReward #164 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).60
Riquiinho RicoCavaleiros RetornoReward #182 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Riquiinho Rico).61
DemooliidoriisDr OkleyReward #187 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).62
Riquiinho JrVikeReward #188 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).63
Riquiinho RicoSolonReward #170 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Riquiinho Rico).64
DemooliidoriisCavaleiro EternoReward #165 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).65
SaitamaScientist SolonReward #163 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).66
SolonVenenuhReward #169 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).67
Doctor SolonXamaReward #164 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).68
SaitamaImplacavelReward #162 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).69
SolonMonica GalindoReward #168 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Solon).70
Doctor SolonViks SpidesReward #163 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).71
SaitamaScientist SolonReward #161 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).72
Riquiinho RicoSolonReward #167 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Riquiinho Rico).73
AshimePlaynathan MitoReward #162 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).74
SaitamaVikeReward #160 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).75
BruxinhoNiReward #166 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Bruxinho).76
DemooliidoriisCavaleiro EternoReward #161 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).77
Riquiinho JrMeninamReward #159 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquiinho Jr).78
BruxinhoVenenuhReward #165 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Bruxinho).79
DemooliidoriisAshimeReward #160 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).80
SaitamaDr Okley JrReward #158 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).81
VenenuhBruxinhoReward #181 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).82
DemooliidoriisMayarronaReward #186 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).83
SaitamaVikeReward #187 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).84
BruxinhoSolonReward #164 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Bruxinho).85
Doctor SolonDemooliidoriisReward #159 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).86
SaitamaVikeReward #157 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).87
VenenuhNiReward #163 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).88
Doctor SolonViks SpidesReward #158 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Doctor Solon).89
SaitamaVikeReward #156 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).90
NiCavaleiros RetornoReward #180 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).91
Viks SpidesDoctor SolonReward #185 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Viks Spides).92
MeliiodassSaitamaReward #186 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Meliiodass).93
NiMatheushahacapturadorxReward #179 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).94
Viks SpidesAshimeReward #184 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Viks Spides).95
MayarronaSaitamaReward #185 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Mayarrona).96
VenenuhMonsther AlbertReward #178 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).97
MewtioAshimeReward #183 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mewtio).98
MeliiodassOmae Wa Mou ShindeiruReward #184 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Meliiodass).99
Black Do MallBruxinhoReward #177 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).100
Doctor SolonMayarronaReward #182 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Doctor Solon).101
NiKauakReward #162 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Ni).102
Viks SpidesDoctor SolonReward #157 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Viks Spides).103
SaitamaTu papi chulooReward #155 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).104
Black Do MallSoulsinaloa ReturnsReward #176 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).105
VenenuhKauakReward #161 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).106
SaitamaOmae Wa Mou ShindeiruReward #154 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).107
Black Do MallVenenuhReward #175 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).108
Luke SkywalkerElx LokilloReward #180 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Luke Skywalker).109
SaitamaDoctor SolonReward #181 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).110
Black Do MallJavierReward #160 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).111
MewtioAshimeReward #155 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Mewtio).112
MeliiodassSaitamaReward #153 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Meliiodass).113
SaitamaElite JavierReward #152 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).114
VenenuhNapaReward #158 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).115
DemooliidoriisElx LokilloReward #153 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).116
Elite JavierOmae Wa Mou ShindeiruReward #151 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Elite Javier).117
VenenuhNapaReward #174 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).118
Elx LokilloDr OkleyReward #179 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Elx Lokillo).119
VenenuhNapaReward #173 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).120
AshimeCavaleiro EternoReward #178 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).121
SaitamaEl BonitilloReward #179 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).122
VenenuhVike GuereiroReward #172 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).123
SaitamaMeliiodassReward #178 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).124
VenenuhJimytsReward #171 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).125
SoulsinaloaViks SpidesReward #176 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).126
MeliiodassSaitamaReward #177 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Meliiodass).127
VenenuhMatheushahacapturadorxReward #156 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).128
AshimeMewtioReward #151 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).129
SaitamaOmae Wa Mou ShindeiruReward #149 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).130
VenenuhVike GuereiroReward #170 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).131
Viks SpidesNicotreinadorReward #175 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Viks Spides).132
MeliiodassVikeReward #176 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Meliiodass).133
NiJavierReward #169 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).134
MewtioMatheushahacapturadorxnReward #174 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mewtio).135
SaitamaVikeReward #175 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).136
VenenuhRato AzulReward #168 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).137
VenenuhNightsReward #155 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).138
DemooliidoriisAshimeReward #150 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).139
JimytsVenenuhReward #154 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Jimyts).140
Moonlight LullabyMaxwellgReward #149 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Moonlight Lullaby).141
Dmitri Ivanovich MendeleyevIluzionReward #147 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).142
JimytsNiReward #167 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Jimyts).143
Moonlight LullabyViks SpidesReward #172 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).144
Dmitri Ivanovich MendeleyevKing Of GnomesReward #173 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).145
JimytsVenenuhReward #166 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Jimyts).146
Moonlight LullabyJirotoReward #171 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).147
Dmitri Ivanovich MendeleyevGuh Joga FacilReward #172 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).148
JimytsRato AzulReward #165 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Jimyts).149
Elx LokilloViks SpidesReward #170 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Elx Lokillo).150
VikeHazzard JrReward #171 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Vike).151
JimytsVike GuereiroReward #153 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Jimyts).152
SoulsinaloaViks SpidesReward #148 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa).153
Jenny SnowSir StervenReward #146 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).154
NiJavierReward #164 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).155
SoulsinaloaMaxwellgReward #169 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).156
IluzionVikeReward #170 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Iluzion).157
VenenuhBlack Do MallReward #163 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).158
Elx LokilloDemolidorReward #168 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Elx Lokillo).159
Tempo SkJenny SnowReward #169 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Tempo Sk).160
Black Do MallJavierReward #162 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).161
Viks SpidesCavaleiro EternoReward #167 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Viks Spides).162
SaitamaVikeReward #168 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).163
VenenuhMinhavidaneguinReward #152 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).164
Tempo SkVikeReward #145 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).165
Vike GuereiroJavierReward #151 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Vike Guereiro).166
Elx LokilloGuiizin XdReward #146 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Elx Lokillo).167
SaitamaOmae Wa Mou ShindeiruReward #144 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).168
VenenuhJavierReward #150 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).169
VenenuhNiReward #149 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).170
Elx LokilloViks SpidesReward #144 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Elx Lokillo).171
SaitamaTempo SkReward #142 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).172
JimytsJavierReward #148 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Jimyts).173
Moonlight LullabyViks SpidesReward #143 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Moonlight Lullaby).174
Sir StervenVikeReward #141 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Sir Sterven).175
VenenuhJavierReward #161 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).176
AshimeSoulsinaloaReward #166 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).177
Sir StervenTempo SkReward #167 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).178
JimytsVenenuhReward #160 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Jimyts).179
SoulsinaloaViks SpidesReward #165 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).180
Sir StervenTempo SkReward #166 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).181
NiVenenuhReward #159 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).182
AshimeCavaleiro EternoReward #164 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).183
NiJimytsReward #147 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Ni).184
Alesso ForeverSoulsinaloaReward #142 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Alesso Forever).185
Sir StervenJenny SnowReward #140 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Sir Sterven).186
VenenuhCavaleiros RetornoReward #146 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).187
AshimeElx LokilloReward #141 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).188
JimytsJavierReward #145 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Jimyts).189
Moonlight LullabyLuke SkywalkerReward #140 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Moonlight Lullaby).190
Dmitri Ivanovich MendeleyevJenny SnowReward #138 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).191
VenenuhCavaleiros RetornoReward #158 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).192
Moonlight LullabySr PokemonReward #163 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).193
SaitamaEterno KpdoReward #164 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).194
JimytsNiReward #157 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Jimyts).195
Moonlight LullabyElx LokilloReward #162 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).196
Dmitri Ivanovich MendeleyevTempo SkReward #163 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).197
VenenuhJimytsReward #156 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Venenuh).198
Moonlight LullabyElx LokilloReward #161 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).199
SaitamaPokemon HkReward #162 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).200
JimytsNiReward #144 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Jimyts).201
Moonlight LullabyViks SpidesReward #139 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Moonlight Lullaby).202
Dmitri Ivanovich MendeleyevVikeReward #137 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).203
NiCavaleiros RetornoReward #155 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Ni).204
AshimeElx LokilloReward #160 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).205
SaitamaTu papi chulooReward #161 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).206
JimytsJavierReward #154 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Jimyts).207
Moonlight LullabyViks SpidesReward #159 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).208
Dmitri Ivanovich MendeleyevTempo SkReward #160 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).209
NiJavierReward #143 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Ni).210
AshimeElx LokilloReward #138 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).211
SaitamaUlisescabbReward #136 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).212
Black Do MallVenenuhReward #153 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).213
Sir StervenLoukinha Do NibiriuReward #159 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).214
Black Do MallCavaleiros RetornoReward #152 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).215
Viks SpidesAshimeReward #157 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Viks Spides).216
RoutherTempo SkReward #158 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Routher).217
Black Do MallJavierReward #151 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).218
SoulsinaloaViks SpidesReward #156 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).219
Dmitri Ivanovich MendeleyevPokemon HkReward #157 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dmitri Ivanovich Mendeleyev).220
Black Do MallVenenuhReward #150 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).221
Elx LokilloViks SpidesReward #155 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Elx Lokillo).222
VikeSkeyReward #156 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Vike).223
Black Do MallNightsReward #149 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).224
Alesso ForeverCavaleiro EternoReward #154 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).225
Jenny SnowTempo SkReward #155 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).226
Black Do MallVenenuhReward #142 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).227
AshimeJirotoReward #137 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).228
Tempo SkVikeReward #135 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).229
Black Do MallJimytsReward #141 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).230
Luke SkywalkerViks SpidesReward #136 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Luke Skywalker).231
Jenny SnowTempo SkReward #134 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).232
Black Do MallVenenuhReward #140 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).233
Viks SpidesTempo SkReward #135 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Viks Spides).234
VikePokemon HkReward #133 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Vike).235
Black Do MallVenenuhReward #139 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).236
Jenny SnowRiquiinho JrReward #132 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).237
Black Do MallNapaReward #148 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).238
AshimeCavaleiro EternoReward #153 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).239
SaitamaNightoutbreakReward #154 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).240
Black Do MallJavierReward #138 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).241
NeganJirotoReward #133 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).242
VikeSir StervenReward #131 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Vike).243
Black Do MallJavierReward #137 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).244
Viks SpidesAshimeReward #132 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Viks Spides).245
SaitamaVikeReward #130 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).246
VenenuhSoulsinaloa ReturnsReward #136 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Venenuh).247
NeganJirotoReward #131 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).248
Jenny SnowRiquiinho JrReward #129 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).249
Black Do MallVike GuereiroReward #147 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).250
AshimeAlesso ForeverReward #152 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).251
Riquiinho JrSaitamaReward #153 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).252
Black Do MallSoulsinaloa ReturnsReward #146 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).253
SoulsinaloaSr PokemonReward #151 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).254
Black Do MallNightsReward #135 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).255
Viks SpidesCavaleiro EternoReward #130 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Viks Spides).256
SaitamaVikeReward #128 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).257
Black Do MallVenenuhReward #145 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).258
Alesso ForeverViks SpidesReward #150 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).259
Sir StervenTempo SkReward #151 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).260
Black Do MallNiReward #144 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).261
AshimeViks SpidesReward #149 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).262
SaitamaVikeReward #150 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).263
Black Do MallJavierReward #134 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).264
Zorro BlackViks SpidesReward #129 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).265
Black Do MallZorro HawkingReward #133 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).266
AshimeCavaleiro EternoReward #128 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).267
Zorro BodybuilderMeliiodassReward #126 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro Bodybuilder).268
Black Do MallNiReward #143 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).269
Zorro BlackBlack OffReward #148 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zorro Black).270
VikeAsh Catch MainReward #149 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Vike).271
Zorro BlackAshimeReward #147 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zorro Black).272
Zorro BodybuilderMeliiodassReward #148 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro Bodybuilder).273
Black Do MallNiReward #132 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).274
Zorro BlackAlesso ForeverReward #127 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).275
Jenny SnowVikeReward #125 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).276
Black Do MallZorro HawkingReward #131 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).277
Zorro BlackTempo SkReward #126 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).278
SaitamaVikeReward #124 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Saitama).279
Black Do MallVenenuhReward #130 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).280
Zorro BlackTempo SkReward #125 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).281
Jenny SnowZeh PokemonReward #123 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).282
Zorro HawkingCavaleiros RetornoReward #129 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).283
Black Do MallZorro HawkingReward #128 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).284
AshimeBlack MitoReward #123 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).285
Zorro HawkingVenenuhReward #141 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Zorro Hawking).286
AshimeFabio SullivanReward #146 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).287
SaitamaPokemon HkReward #147 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).288
NiJavierReward #127 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Ni).289
Zorro BlackPokemon HkReward #122 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).290
Jenny SnowProblematicaReward #120 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).291
Black Do MallVenenuhReward #126 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).292
Black Do MallRiquiinho RicoReward #140 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).293
DemooliidoriisAlesso ForeverReward #145 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).294
Black Do MallRiquiinho RicoReward #139 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).295
Zorro BlackAshimeReward #144 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zorro Black).296
SaitamaLoukinha Do NibiriuReward #145 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).297
Black Do MallVenenuhReward #138 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).298
Zorro BlackDemooliidoriisReward #143 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zorro Black).299
Riquiinho JrTempo SkReward #144 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).300
Zorro HawkingBlack Do MallReward #137 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Zorro Hawking).301
DemooliidoriisMonstherReward #142 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).302
SaitamaThe MonstherReward #143 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Saitama).303
Riquiinho RicoJavierReward #136 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Riquiinho Rico).304
DemooliidoriisTempo SkReward #141 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).305
Riquiinho JrOlovegameoReward #142 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).306
Black Do MallVenenuhReward #125 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).307
AshimeMaxwellgReward #120 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).308
OlovegameoNight OfcReward #118 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Olovegameo).309
Black Do MallNiReward #124 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).310
Riquiinho JrOlovegameoReward #117 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquiinho Jr).311
Black Do MallVenenuhReward #135 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).312
DemooliidoriisAshimeReward #140 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).313
Riquiinho JrNottoReward #141 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).314
Black Do MallJavierReward #134 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).315
DemooliidoriisTempo SkReward #139 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Demooliidoriis).316
Riquiinho JrOlovegameoReward #140 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).317
Black Do MallZorro HawkingReward #123 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).318
DemooliidoriisAshimeReward #118 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).319
Riquiinho JrRiquinha JrReward #116 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquiinho Jr).320
Black Do MallNiReward #122 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).321
DemooliidoriisTempo SkReward #117 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Demooliidoriis).322
Riquiinho JrTempo SkReward #115 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquiinho Jr).323
Black Do MallZorro HawkingReward #121 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).324
Zorro BlackRiquinha JrReward #116 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).325
Riquiinho JrZeh PokemonReward #114 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquiinho Jr).326
Black Do MallSoulsinaloa ReturnsReward #120 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).327
Alesso ForeverSoulsinaloaReward #115 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Alesso Forever).328
Riquinha JrZeh PokemonReward #113 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquinha Jr).329
Black Do MallCavaleiros RetornoReward #133 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).330
OlovegameoPokemon HkReward #139 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).331
Garoto MitoVenenuhReward #132 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).332
Sir StervenOlovegameoReward #138 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).333
Black Do MallZorro HawkingReward #131 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).334
AshimeCarte McReward #136 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).335
OlovegameoDon DnReward #137 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).336
Black Do MallZorro HawkingReward #119 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).337
Zorro BlackRiquiinho RicoReward #114 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).338
MeliiodassOmae Wa Mou ShindeiruReward #112 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Meliiodass).339
Black Do MallVenenuhReward #118 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).340
Riquiinho RicoAshimeReward #113 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Riquiinho Rico).341
Riquiinho JrMeliiodassReward #111 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Riquiinho Jr).342
Black Do MallSethfieldReward #130 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).343
SoulsinaloaRiquiinho RicoReward #135 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).344
Riquiinho JrHunter OutfitReward #136 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).345
Black Do MallSethfieldReward #129 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).346
Soulsinaloa ReturnsAlesso ForeverReward #134 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).347
Riquiinho JrRiquinha JrReward #135 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).348
MercuriusSethfieldReward #128 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Mercurius).349
Alesso ForeverKawakiReward #133 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).350
Riquiinho JrGroudon QuestReward #134 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).351
Black Do MallRiquiinho RicoReward #127 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).352
Riquiinho RicoAshimeReward #132 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).353
Riquiinho JrJenny SnowReward #133 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).354
Black Do MallSoulsinaloa ReturnsReward #126 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).355
Riquiinho RicoTempo SkReward #131 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).356
Riquiinho JrJenny SnowReward #132 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Riquiinho Jr).357
Black Do MallJavierReward #125 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).358
Riquiinho RicoRiquinha RicaReward #130 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).359
MeliiodassKing Of GnomesReward #131 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Meliiodass).360
Black Do MallVenenuhReward #124 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).361
Moonlight LullabyAlesso ForeverReward #129 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).362
OlovegameoSir StervenReward #130 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).363
Black Do MallSethfieldReward #123 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).364
Riquiinho RicoTempo SkReward #128 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).365
MeliiodassGroudon QuestReward #129 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Meliiodass).366
Black Do MallRiquiinho RicoReward #122 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).367
Riquinha RicaAshimeReward #127 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquinha Rica).368
OlovegameoMeliiodassReward #128 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).369
Black Do MallJavierReward #117 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).370
SoulsinaloaRiquiinho RicoReward #112 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa).371
Black Do MallZorro HawkingReward #116 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).372
AshimeRiquiinho RicoReward #111 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).373
Tempo SkMeliiodassReward #109 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).374
Black Do MallJavierReward #121 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).375
Riquiinho RicoTempo SkReward #126 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).376
Sir StervenRiquiinho JrReward #127 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).377
Black Do MallFlandeersReward #120 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).378
KawakiAshimeReward #125 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Kawaki).379
Sir StervenOlovegameoReward #126 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).380
Black Do MallPequeno TaiReward #119 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).381
Black OfficeAlesso ForeverReward #124 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Black Office).382
OlovegameoRiquiinho JrReward #125 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).383
Black Do MallVenenuhReward #118 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).384
AshimeRiquiinho RicoReward #123 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).385
The MonstherOlovegameoReward #124 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(The Monsther).386
Black Do MallZorro HawkingReward #117 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).387
Riquiinho RicoZorro BlackReward #122 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).388
Sir StervenThe MonstherReward #123 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).389
Zorro HawkingFlandeersReward #116 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Zorro Hawking).390
AshimeRiquiinho RicoReward #121 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).391
RugalZorro BodybuilderReward #122 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Rugal).392
Black Do MallTeudorReward #115 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).393
SoulsinaloaFirst KzpReward #120 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa).394
Sir StervenZorro BodybuilderReward #121 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).395
Zorro HawkingBlack Do MallReward #115 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).396
Zoio QznOlovegameoReward #108 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zoio Qzn).397
Black Do MallJavierReward #114 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).398
Riquiinho RicoAlesso ForeverReward #119 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).399
Dudu TrainerSir StervenReward #120 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dudu Trainer).400
Black Do MallZorro HawkingReward #113 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).401
Riquiinho RicoAlesso ForeverReward #118 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Riquiinho Rico).402
Dudu TrainerZorro BodybuilderReward #119 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Dudu Trainer).403
Black Do MallZorro HawkingReward #114 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).404
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #109 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).405
Jenny SnowThe MonstherReward #107 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).406
Black Do MallZorro HawkingReward #112 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).407
Zorro BlackAlesso ForeverReward #117 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zorro Black).408
Zorro BodybuilderDudu TrainerReward #118 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro Bodybuilder).409
Black Do MallZorro HawkingReward #113 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).410
Riquiinho RicoZorro BlackReward #108 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Riquiinho Rico).411
Zorro BodybuilderDudu TrainerReward #106 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro Bodybuilder).412
Zorro HawkingFlandeersReward #112 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).413
Zorro BlackRiquiinho RicoReward #107 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).414
Zorro BodybuilderJenny SnowReward #105 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro Bodybuilder).415
Black Do MallZorro HawkingReward #111 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).416
Alesso ForeverRiquiinho RicoReward #116 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).417
Jenny SnowDudu TrainerReward #117 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).418
Black Do MallVenenuhReward #110 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).419
Alesso ForeverAshimeReward #115 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).420
Sir StervenJenny SnowReward #116 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).421
Garoto MitoLooney tunes frajolaReward #109 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).422
Soulsinaloa ReturnsMonstherReward #114 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).423
Sir StervenStewie GriffinReward #115 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).424
Black Do MallVenenuhReward #111 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).425
Zorro BlackAshimeReward #106 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).426
Zorro BodybuilderOlovegameoReward #104 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro Bodybuilder).427
Garoto MitoZorro HawkingReward #108 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).428
Alesso ForeverMaxwellgReward #113 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).429
Sir StervenZorro The MaskReward #114 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).430
Zorro HawkingElder TreinerReward #110 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).431
Zorro BlackGaroto Mito MayaReward #105 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).432
RugalJenny SnowReward #103 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Rugal).433
Garoto MitoBlack Do MallReward #109 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).434
Zorro BlackGaroto Mito MayaReward #104 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).435
Jenny SnowStewie GriffinReward #102 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Jenny Snow).436
Garoto MitoVenenuhReward #107 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).437
Zorro BlackAshimeReward #112 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zorro Black).438
KorapicaBlack OfficeReward #113 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).439
Garoto MitoZorro HawkingReward #106 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).440
Alesso ForeverZorro BlackReward #111 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).441
KorapicaZorro The MaskReward #112 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).442
Garoto MitoZorro HawkingReward #108 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).443
Zorro BlackAshimeReward #103 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).444
Zorro The MaskGinelsoReward #101 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).445
Garoto MitoLordstrondaReward #107 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).446
Garoto Mito MayaAlesso ForeverReward #102 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).447
GinelsoTempo SkReward #100 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ginelso).448
Garoto MitoZorro HawkingReward #106 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).449
Garoto Mito MayaSoulsinaloaReward #101 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).450
Zorro The MaskKorapicaReward #99 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).451
Garoto MitoLordstrondaReward #105 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).452
Soulsinaloa ReturnsAlesso ForeverReward #110 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).453
KorapicaSir StervenReward #111 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).454
Garoto MitoVenenuhReward #104 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).455
Soulsinaloa ReturnsAshimeReward #109 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).456
KorapicaZorro The MaskReward #110 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).457
Garoto MitoFallkaoReward #103 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).458
Garoto Mito MayaAlesso ForeverReward #108 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).459
Sir StervenKorapicaReward #109 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Sir Sterven).460
Garoto MitoZorro HawkingReward #102 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).461
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #107 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).462
KorapicaSir StervenReward #108 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).463
Garoto MitoFallkaoReward #101 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).464
Garoto Mito MayaSchwartzReward #106 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).465
Jenny SnowGinelsoReward #107 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).466
Garoto MitoVenenuhReward #105 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).467
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #100 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).468
Zorro The MaskSir StervenReward #98 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).469
Garoto MitoLooney tunes frajolaReward #104 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).470
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #99 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).471
KorapicaZorro The MaskReward #97 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).472
Garoto MitoTeudorReward #103 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).473
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #98 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).474
KorapicaShiny BahReward #96 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).475
Garoto MitoAczinoReward #100 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).476
SchwartzZorro BlackReward #105 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Schwartz).477
Jenny SnowKorapicaReward #106 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).478
Garoto MitoCarolzinhaReward #102 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).479
Zorro BlackSoulsinaloa ReturnsReward #97 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).480
GinelsoDila Nino On Pb0Reward #95 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ginelso).481
LordstrondaLooney tunes frajolaReward #101 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).482
Alesso ForeverSoulsinaloa ReturnsReward #96 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Alesso Forever).483
Garoto MitoZorro HawkingReward #100 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).484
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #95 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).485
Zorro The MaskJenny SnowReward #93 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).486
Zorro HawkingMonsther AlbertReward #99 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).487
Alesso ForeverSchwartzReward #94 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Alesso Forever).488
Zorro The MaskSir StervenReward #92 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).489
Zorro HawkingLooney tunes frajolaReward #98 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).490
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #93 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).491
KorapicaSir StervenReward #91 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).492
Garoto MitoTeudorReward #97 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).493
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #92 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).494
Zorro The MaskGinelsoReward #90 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).495
Garoto MitoZorro HawkingReward #96 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).496
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #91 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).497
Zorro The MaskDila Nino On Pb0Reward #89 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).498
Garoto MitoZorro HawkingReward #95 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).499
Garoto Mito MayaViks SpidesReward #90 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).500
KorapicaViks SpidesReward #88 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).501
Garoto MitoZorro HawkingReward #99 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).502
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #104 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).503
KorapicaSir StervenReward #105 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).504
Garoto MitoVenenuhReward #98 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).505
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #103 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).506
KorapicaZorro The MaskReward #104 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).507
Garoto MitoBerayReward #97 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).508
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #102 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).509
KorapicaGodnaanaReward #103 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).510
Garoto MitoCarolzinhaReward #96 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).511
Garoto Mito MayaPaul WallkiingReward #101 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).512
KorapicaPokemon HackReward #102 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).513
Garoto MitoJavierReward #94 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).514
AshimeGaroto Mito MayaReward #89 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).515
Zorro The MaskTempo SkReward #87 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).516
Garoto MitoJavierReward #95 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).517
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #100 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).518
KorapicaZorro The MaskReward #101 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).519
Garoto MitoBerayReward #93 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).520
Soulsinaloa ReturnsTempo SkReward #88 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).521
Zorro The MaskKorapicaReward #86 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).522
Garoto MitoBlack Do MallReward #94 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).523
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #99 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).524
KorapicaDila Nino On Pb0Reward #100 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).525
Garoto MitoZorro HawkingReward #92 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).526
Garoto Mito MayaAshimeReward #87 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).527
Zorro The MaskStacy JrReward #85 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).528
Garoto MitoLooney tunes frajolaReward #91 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).529
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #86 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).530
KorapicaZorro The MaskReward #84 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).531
Garoto MitoBerayReward #93 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).532
Garoto Mito MayaAshimeReward #98 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).533
KorapicaDila Nino On Pb0Reward #99 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).534
Garoto MitoJavierReward #90 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).535
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #85 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).536
KorapicaTempo SkReward #83 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).537
Garoto MitoJavierReward #92 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).538
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #97 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).539
Zorro The MaskOlovegameoReward #98 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).540
LordstrondaJavierReward #89 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).541
Tempo SkStacyReward #84 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Tempo Sk).542
KorapicaNaruto ForeverReward #82 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).543
LordstrondaGaroto MitoReward #88 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).544
Garoto Mito MayaTempo SkReward #83 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).545
Zorro The MaskStacy JrReward #81 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).546
LordstrondaKeanovenReward #87 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).547
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #82 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).548
KorapicaGodnaanaReward #80 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).549
JavierZorro HawkingReward #86 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Javier).550
AshimeZorro BlackReward #81 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).551
Zorro The MaskStacy JrReward #79 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).552
LordstrondaAgataReward #85 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).553
StacyBlack LucianoReward #80 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Stacy).554
Stacy JrTempo SkReward #78 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Stacy Jr).555
LordstrondaJavierReward #91 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).556
AshimeGodnaanaReward #96 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).557
OlovegameoQuesterReward #97 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).558
LordstrondaSeygorReward #90 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).559
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #95 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).560
KorapicaRoyokReward #96 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).561
Garoto MitoZorro HawkingReward #89 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).562
AshimeGaroto Mito MayaReward #94 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).563
Zorro The MaskKorapicaReward #95 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).564
Garoto MitoLordstrondaReward #88 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).565
Moonlight LullabyAgataReward #93 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).566
KorapicaSkeyReward #94 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).567
Garoto MitoXulicatsReward #87 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).568
Leon LarreguiGodnaanaReward #92 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).569
KorapicaQuesterReward #93 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).570
LordstrondaGaroto MitoReward #86 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).571
Garoto Mito MayaSuupee NooiiaaReward #91 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).572
Leon LarreguiSkeyReward #92 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).573
Garoto MitoUchia ItachiReward #84 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).574
Garoto Mito MayaAshimeReward #79 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).575
QuesterKorapicaReward #77 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Quester).576
LordstrondaZorro HawkingReward #83 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).577
Garoto Mito MayaTsutomoReward #78 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).578
KorapicaZorro The MaskReward #76 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).579
LordstrondaFirst MatomemoReward #85 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).580
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #90 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).581
Zorro The MaskKorapicaReward #91 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).582
Garoto MitoSupe Noia VoltoReward #84 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).583
Garoto Mito MayaShiny Garchop JrReward #89 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).584
KorapicaGodnaanaReward #90 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).585
Garoto MitoZorro HawkingReward #83 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).586
Garoto Mito MayaTempo SkReward #88 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).587
KorapicaOlovegameoReward #89 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).588
Garoto MitoFirst MatomemoReward #82 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).589
Garoto Mito MayaKing Of GnomesReward #87 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).590
SkeyGodnaanaReward #88 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skey).591
First MatomemoLordstrondaReward #82 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(First Matomemo).592
Garoto Mito MayaRoyokReward #77 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).593
Garoto MitoAramanthReward #81 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).594
Zorro The MaskLeon LarreguiReward #76 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro The Mask).595
Shiny Garchop JrOlovegameoReward #74 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Shiny Garchop Jr).596
LordstrondaGaroto MitoReward #80 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).597
Guiizin XdPicada FatalReward #75 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Guiizin Xd).598
Leon LarreguiQuesterReward #73 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Leon Larregui).599
Zorro HawkingBarathunReward #79 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).600
BichoodoidosegundoTempo SkReward #74 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bichoodoidosegundo).601
Zorro The MaskTempo SkReward #72 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).602
LordstrondaFirst MatomemoReward #78 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).603
Leon LarreguiJirotoReward #73 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).604
Zorro The MaskPicada FatalReward #71 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).605
LordstrondaZorro HawkingReward #77 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).606
Zorro The MaskGuiizin XdReward #72 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro The Mask).607
Tempo SkZorro The MaskReward #70 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).608
LordstrondaVenenuhReward #81 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).609
Guiizin XdNeganReward #86 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).610
OlovegameoTsutomoReward #87 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).611
Garoto MitoJavierReward #76 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).612
NeganZorro The MaskReward #71 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).613
Zorro The MaskTiagoxReward #69 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).614
Garoto MitoLordstrondaReward #75 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).615
KorapicaNeganReward #70 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Korapica).616
Zorro The MaskPicada FatalReward #68 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).617
LordstrondaXulicatsReward #80 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).618
Tempo SkBichoodoidosegundoReward #85 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Tempo Sk).619
Leon LarreguiOlovegameoReward #86 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).620
LordstrondaXulicatsReward #74 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).621
NeganLeon LarreguiReward #69 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).622
Zorro The MaskPicada FatalReward #67 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).623
ClaroXulicatsReward #73 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Claro).624
NeganKorapicaReward #68 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).625
Paul WallkiingSkeyReward #66 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Paul Wallkiing).626
LordstrondaClaroReward #79 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).627
NeganGuiizin XdReward #84 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Negan).628
Zorro The MaskPaul WallkiingReward #85 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).629
ClaroSquirtleReward #78 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Claro).630
Guiizin XdFirst MatomemoReward #83 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).631
Adolf HitllerSkeyReward #84 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Adolf Hitller).632
LordstrondaVike GuereiroReward #72 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).633
NeganTempo SkReward #67 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).634
SkeyViks SpidesReward #65 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Skey).635
LordstrondaSethfieldReward #77 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).636
Terror Das NovinhasGuiizin XdReward #82 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).637
SkeyAdolf HitllerReward #83 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skey).638
LordstrondaJavierReward #76 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).639
Guiizin XdLeon LarreguiReward #81 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).640
Leon LarreguiQuesterReward #82 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).641
LordstrondaJavierReward #75 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).642
Terror Das NovinhasGuiizin XdReward #80 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).643
Guiizin XdLeon LarreguiReward #79 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).644
QuesterViks SpidesReward #80 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Quester).645
LordstrondaAczinoReward #71 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).646
Leon LarreguiGuiizin XdReward #66 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).647
Adolf HitllerTsutomoReward #64 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Adolf Hitller).648
LordstrondaAczinoReward #73 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).649
Leon LarreguiNeganReward #78 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).650
SkeyQuesterReward #79 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skey).651
Looney tunes frajolaJavierReward #72 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Looney tunes frajola).652
Guiizin XdMark XdReward #77 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).653
Adolf HitllerQuesterReward #78 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Adolf Hitller).654
LordstrondaVenenuhReward #70 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).655
Leon LarreguiOlovegameoReward #65 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).656
Tempo SkQuesterReward #63 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).657
Looney tunes frajolaImpact BrunoReward #69 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Looney tunes frajola).658
ClaroArt Popular On Pb0Reward #64 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Claro).659
Impact MarlonFer TomeReward #62 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Impact Marlon).660
LordstrondaImpact BrunoReward #71 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).661
Impact FelipeNeganReward #76 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).662
LordstrondaBarathunReward #70 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).663
Leon LarreguiNeganReward #75 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).664
Impact MarlonSkodaoReward #76 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Impact Marlon).665
Looney tunes frajolaJavierReward #68 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Looney tunes frajola).666
NeganArt Popular On Pb0Reward #63 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).667
SkeyQuiuzitusReward #61 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Skey).668
LordstrondaJavierReward #67 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).669
Lady TsunadeBruno Santos On KpdoReward #62 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lady Tsunade).670
QuesterQuiuzitusReward #60 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Quester).671
Looney tunes frajolaMateusavaiReward #69 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Looney tunes frajola).672
Bruno Santos On KpdoNeganReward #74 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Bruno Santos On Kpdo).673
TsutomoQuiuzitusReward #75 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Tsutomo).674
LordstrondaJavierReward #68 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).675
First MatomemoGuiizin XdReward #73 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(First Matomemo).676
Impact MarlonTempo SkReward #74 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Impact Marlon).677
LordstrondaImpact BrunoReward #67 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).678
Lady TsunadeImpact FelipeReward #72 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Lady Tsunade).679
SkodaoEoo QueehReward #73 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skodao).680
Impact BrunoLooney tunes frajolaReward #66 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Impact Bruno).681
Bruno Santos On KpdoLeon LarreguiReward #61 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bruno Santos On Kpdo).682
Leon LarreguiSkodaoReward #59 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Leon Larregui).683
LordstrondaImpact BrunoReward #66 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).684
Impact FelipeGuiizin XdReward #71 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).685
QuesterBruno Santos MayaReward #72 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Quester).686
LordstrondaAczinoReward #65 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).687
Leon LarreguiImpact FelipeReward #70 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).688
Adolf HitllerSkeyReward #71 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Adolf Hitller).689
LordstrondaJavierReward #64 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).690
Leon LarreguiImpact FelipeReward #69 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).691
Leon LarreguiKakashi Of SharinganReward #70 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).692
LordstrondaLooney tunes frajolaReward #65 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).693
Kakashi Of SharinganFer TomeReward #58 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Kakashi Of Sharingan).694
LordstrondaKissifodahReward #63 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).695
Impact FelipeLeon LarreguiReward #68 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).696
Leon LarreguiBruno Santos MayaReward #69 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).697
LordstrondaMateusavaiReward #64 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).698
Leon LarreguiLady TsunadeReward #59 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).699
Leon LarreguiKakashi Of SharinganReward #57 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Leon Larregui).700
Impact BrunoUchia ItachiReward #62 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Impact Bruno).701
Impact FelipeBaidu BrowserReward #67 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).702
Leon LarreguiRock LeeReward #68 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).703
Looney tunes frajolaAczinoReward #61 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Looney tunes frajola).704
Alesso ForeverLeon LarreguiReward #66 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).705
Jenny SnowBruno Santos MayaReward #67 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).706
LordstrondaLooney tunes frajolaReward #60 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).707
Leon LarreguiLady TsunadeReward #65 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).708
Bruno Santos MayaLeon LarreguiReward #66 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Bruno Santos Maya).709
LordstrondaImpact BrunoReward #59 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).710
Leon LarreguiAlesso ForeverReward #64 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).711
Bruno Santos MayaShnaiderReward #65 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Bruno Santos Maya).712
LordstrondaAczinoReward #58 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).713
Alesso ForeverBruno Santos MayaReward #63 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).714
Big ManuBruno Santos MayaReward #64 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Big Manu).715
AczinoMakoto BoladaoReward #57 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Aczino).716
Alesso ForeverMark XdReward #62 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).717
Buffalo SoldierSaitamaReward #63 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).718
LordstrondaImpact BrunoReward #63 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).719
Impact FelipeJymgrayReward #58 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Impact Felipe).720
King MamuBruno Santos MayaReward #56 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(King Mamu).721
LordstrondaVenenuhReward #62 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).722
Bruno Santos MayaAlesso ForeverReward #57 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bruno Santos Maya).723
Bruno Santos MayaBuffalo SoldierReward #55 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bruno Santos Maya).724
LordstrondaDeath Of VnzlaReward #10 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Lordstronda).725
Buffalo SoldierLady NenaReward #10 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).726
Buffalo SoldierQuiuzitusReward #10 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).727
AczinoImpact BrunoReward #61 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Aczino).728
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #56 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).729
AczinoLordstrondaReward #60 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Aczino).730
Guiizin XdBuffalo SoldierReward #55 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Guiizin Xd).731
Buffalo SoldierBruno Santos MayaReward #53 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).732
LordstrondaVenenuhReward #56 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).733
Terror Das NovinhasBuffalo SoldierReward #61 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).734
Buffalo SoldierAdolf HitllerReward #62 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).735
LordstrondaAczinoReward #9 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Lordstronda).736
Buffalo SoldierBruno Santos MayaReward #9 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).737
Buffalo SoldierKaligolaReward #9 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).738
LordstrondaAczinoReward #8 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Lordstronda).739
Buffalo SoldierMr MusculoReward #8 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).740
Buffalo SoldierShnaiderReward #8 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).741
AczinoImpact BrunoReward #55 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Aczino).742
Buffalo SoldierJavierReward #60 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Buffalo Soldier).743
Buffalo SoldierImpact MarlonReward #61 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).744
Black Do MallDeath Of VnzlaReward #54 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).745
Buffalo SoldierMariolourooReward #59 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Buffalo Soldier).746
Buffalo SoldierMariolourooReward #60 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).747
Black Do MallAramanthReward #59 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).748
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #54 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).749
Buffalo SoldierImpact MarlonReward #52 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).750
LordstrondaNightsReward #53 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).751
Alesso ForeverBuffalo SoldierReward #58 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).752
Buffalo SoldierViks SpidesReward #59 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).753
Black Do MallJulioaraujoReward #58 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).754
Dead MamuAshimeReward #53 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Dead Mamu).755
Buffalo SoldierDead MamuReward #51 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).756
Buffalo SoldierRock MetalReward #52 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).757
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #50 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).758
KeanovenAczinoReward #56 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keanoven).759
Buffalo SoldierBlack RebornReward #51 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).760
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #49 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).761
Black Do MallTi Ti TiReward #7 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).762
Buffalo SoldierJirotoReward #7 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).763
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #7 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).764
Black Do MallAczinoReward #52 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).765
Buffalo SoldierLady NenaReward #57 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Buffalo Soldier).766
Black Do MallAczinoReward #55 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).767
GignatAlesso ForeverReward #48 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Gignat).768
GignatAlesso ForeverReward #56 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Gignat).769
GignatAlesso ForeverReward #57 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Gignat).770
LordstrondaAczinoReward #54 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).771
Terror Das NovinhasFer TomeReward #49 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).772
GignatImpact MarlonReward #47 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Gignat).773
Terror Das NovinhasTlahuizcalpantecuhtliReward #48 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).774
TlahuizcalpantecuhtliListendarkReward #46 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tlahuizcalpantecuhtli).775
Black Do MallLordstrondaReward #52 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).776
JavierFer TomeReward #47 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Javier).777
Ancient TrainerChronos KrossReward #45 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).778
Black Do MallImpact DilmaReward #6 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).779
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #6 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).780
Black Do MallImpact DilmaReward #51 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).781
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #46 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).782
Ancient TrainerAsuna SanReward #44 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).783
Black Do MallImpact DilmaReward #5 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).784
Terror Das NovinhasFer TomeReward #5 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).785
Asuna SanAncient TrainerReward #5 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Asuna San).786
Impact DilmaAczinoReward #50 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Impact Dilma).787
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #45 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).788
Impact MarlonAncient TrainerReward #43 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Impact Marlon).789
Black Do MallImpact DilmaReward #50 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).790
Impact MarlonZeus Off PlagaReward #56 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Impact Marlon).791
NeitanBlack Do MallReward #49 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).792
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #44 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).793
Ancient TrainerElok RullzReward #42 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).794
NeitanImpact DilmaReward #49 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neitan).795
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #54 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).796
Ancient TrainerImpact MarlonReward #55 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ancient Trainer).797
Black Do MallAczinoReward #4 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).798
Terror Das NovinhasZabuza MomochiiReward #4 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).799
Shiisui UchihaImpact MarlonReward #4 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Shiisui Uchiha).800
Black Do MallAczinoReward #3 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).801
Terror Das NovinhasErik SilvaReward #3 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).802
Adolf HitllerShiisui UchihaReward #3 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Adolf Hitller).803
NeitanMoleque Da EsquinaReward #48 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).804
Terror Das NovinhasSoulsinaloa ReturnsReward #43 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).805
Bell UchihaAncient TrainerReward #41 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bell Uchiha).806
Soulsinaloa ReturnsJavierReward #2 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Soulsinaloa Returns).807
Bell UchihaAncient TrainerReward #2 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Bell Uchiha).808
Black Do MallNeitanReward #1 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).809
Bruno Santos On KpdoJavierReward #1 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Bruno Santos On Kpdo).810
Elok RullzBell UchihaReward #1 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Elok Rullz).811
NeitanImpact DilmaReward #47 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).812
Bell UchihaBruno SantossReward #40 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bell Uchiha).813
NeitanUchia ItachiReward #46 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).814
Madara UchihaHaru GoldluckyReward #41 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Madara Uchiha).815
Elok RullzThe Best NoobReward #39 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Elok Rullz).816
Black Do MallEndoReward #45 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).817
Madara UchihaSoulsinaloa ReturnsReward #40 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Madara Uchiha).818
Bell UchihaElok RullzReward #39 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bell Uchiha).819
NeitanTihuanaReward #44 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).820
EndoUchia ItachiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).821
Soulsinaloa ReturnsFer TomeReward #53 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).822
JirotoPlayvetinhoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Jiroto).823
Elok RullzMini JimytsReward #54 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Elok Rullz).824
NeitanAczinoReward #43 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).825
Impact DilmaLooney tunes frajolaReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Impact Dilma).826
Soulsinaloa ReturnsAncient TrainerReward #52 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).827
Zabuza MomochiiBruno Santos On KpdoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).828
NeitanMoleque Da EsquinaReward #48 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neitan).829
Soulsinaloa ReturnsFer TomeReward #51 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).830
Zabuza MomochiiJirotoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).831
TihuanaNeutron PlusReward #42 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Tihuana).832
EndoImpact DilmaReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).833
Soulsinaloa ReturnsVou Te EncoxarReward #50 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).834
Zabuza MomochiiBruno Santos On KpdoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).835
NeitanTihuanaReward #47 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neitan).836
Roronoa DakaElok RullzReward #49 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Roronoa Daka).837
Elok RullzEl Hermano De JimytsReward #50 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Elok Rullz).838
Black Do MallNeitanReward #46 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).839
EndoUchia ItachiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).840
Zabuza MomochiiLady TsunadeReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).841
Kakashi Of SharinganTu papi chulooReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Kakashi Of Sharingan).842
EndoMonsther AlbertReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).843
Zabuza MomochiiLady TsunadeReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).844
EndoJohynerReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).845
Soulsinaloa ReturnsVou Te EncoxarReward #46 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).846
Kakashi Of SharinganBell UchihaReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Kakashi Of Sharingan).847
Madara UchihaZabuza MomochiiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Madara Uchiha).848
GodnaanaMewtio MachoReward #46 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Godnaana).849
Kakashi Of SharinganAnanuikiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Kakashi Of Sharingan).850
Soulsinaloa ReturnsMc Gui Ninja PowerReward #44 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).851
Zabuza MomochiiJirotoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).852
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #43 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).853
KarllaxAncient TrainerReward #43 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).854
Bruno Santos On KpdoPlaynathan MitoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Bruno Santos On Kpdo).855
Impact DilmaEndoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Impact Dilma).856
Ancient TrainerThe Best Of The Best Of WorlsReward #42 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).857
Erik SilvaPlaycaio On PboReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Erik Silva).858
AnanuikiSkodaoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ananuiki).859
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #38 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).860
KarllaxAncient TrainerReward #39 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).861
Zabuza MomochiiLaloeduuReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zabuza Momochii).862
Prazer HitlerAncient TrainerReward #38 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Prazer Hitler).863
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #37 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).864
KarllaxLokosproReward #38 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).865
Zabuza MomochiiLuckyyReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zabuza Momochii).866
KarllaszProlokosReward #36 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).867
KarllaxLokosproReward #37 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).868
Sazke UchihaZabuza MomochiiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Sazke Uchiha).869
LokosproRage WinsReward #36 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).870
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #41 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).871
KarllaxRakyzReward #41 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).872
The Best Of The Best Of WorlsJuninzin On Pb0Reward #41 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(The Best Of The Best Of Worls).873
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #35 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).874
KarllaxLokosproReward #36 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).875
Madara UchihaZabuza MomochiiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Madara Uchiha).876
ProlokosKarllaszReward #40 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Prolokos).877
Ancient TrainerDanilo GentiliReward #40 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).878
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #34 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).879
Zoio QznAncient TrainerReward #35 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zoio Qzn).880
The Best Of The Best Of WorldShiny GarchopReward #33 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).881
Ancient TrainerAnointedReward #34 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ancient Trainer).882
Bruno SantossFehhReward #33 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bruno Santoss).883
Shiny GarchopNaolembrodomeunomeReward #39 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Shiny Garchop).884
Black Do MallMenino PerdidoReward #32 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).885
AnointedLokosproReward #33 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Anointed).886
Black OfficeAncient TrainerReward #32 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Black Office).887
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #31 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).888
LokosproKarllaxReward #32 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).889
The Best Of The Best Of WorldTeudorReward #30 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).890
KarllaxRenato Catch On KpdoReward #31 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).891
The Best Of The Best Of WorlsAncient TrainerReward #30 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(The Best Of The Best Of Worls).892
Neutron PlusMestre Ash KetchupReward #38 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neutron Plus).893
Renato Catch On KpdoLokosproReward #38 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Renato Catch On Kpdo).894
Ancient TrainerDon DnReward #38 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ancient Trainer).895
Neutron PlusKarllaszReward #37 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neutron Plus).896
Ancient TrainerKorapicaReward #37 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).897
LokosproChico BiocaReward #37 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).898
The Best Of The Best Of WorldBlack Do MallReward #36 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).899
KarllaxAnointedReward #36 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).900
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #29 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).901
LokosproKarllaxReward #30 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).902
LokosproKarllax BronzeReward #29 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).903
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #35 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).904
LokosproKarllax BronzeReward #35 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).905
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #28 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).906
KarllaxLokosproReward #29 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).907
Don DnChico BiocaReward #28 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Don Dn).908
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #34 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).909
The Best Of The Best Of WorlsGemiens ProReward #34 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(The Best Of The Best Of Worls).910
KorapicaChico BiocaReward #34 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).911
ProlokosKarllaszReward #33 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Prolokos).912
YdayDon DnReward #33 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Yday).913
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #27 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).914
LokosproChico BiocaReward #27 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).915
KarllaszMestre Ash KetchupReward #36 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Karllasz).916
KarllaxYdayReward #35 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Karllax).917
Karllax BronzeKorapicaReward #35 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Karllax Bronze).918
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #32 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).919
KarllaxChico BiocaReward #32 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).920
Karllax BronzeYdayReward #32 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Karllax Bronze).921
KarllaszGaroto MitoReward #31 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Karllasz).922
YdayChico BiocaReward #31 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Yday).923
Chico BiocaKorapicaReward #31 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).924
The Best Of The Best Of WorldAramanthReward #35 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).925
Chico BiocaYdayReward #34 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Chico Bioca).926
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #26 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).927
KarllaxDon DnReward #27 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).928
Chico BiocaDon DnReward #26 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).929
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #30 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).930
Chico BiocaKarllaxReward #30 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).931
Chico BiocaDon DnReward #30 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).932
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #34 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).933
KarllaxChico BiocaReward #33 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).934
Chico BiocaMini BuggyReward #36 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).935
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #29 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).936
Chico BiocaKarllaxReward #29 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).937
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #35 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).938
KarllaxChico BiocaReward #34 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Karllax).939
Karllax BronzeChico BiocaReward #34 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Karllax Bronze).940
The Best Of The Best Of WorldShiny GarchopReward #34 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).941
Chico BiocaKarllaxReward #33 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).942
KorapicaChico BiocaReward #33 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Korapica).943
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #33 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).944
Wayne RooneyKarllaxReward #32 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Wayne Rooney).945
Chico BiocaLegendario IvanexxmioReward #35 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).946
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #33 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).947
KarllaxKorapicaReward #32 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Karllax).948
YdayKarllax BronzeReward #32 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Yday).949
Mestre Ash KetchupThe Best Of The Best Of WorldReward #32 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Mestre Ash Ketchup).950
Wayne RooneyYdayReward #31 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Wayne Rooney).951
Chico BiocaYdayReward #34 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).952
Mestre Ash KetchupKarllaszReward #25 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Mestre Ash Ketchup).953
Wayne RooneyKarllaxReward #26 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Wayne Rooney).954
KorapicaChico BiocaReward #25 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).955
Mestre Ash KetchupKarllaszReward #24 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Mestre Ash Ketchup).956
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #23 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).957
KorapicaChico BiocaReward #24 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Korapica).958
Chico BiocaKorapicaReward #23 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).959
Mestre Ash KetchupThe Best Of The Best Of WorldReward #31 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Mestre Ash Ketchup).960
Wayne RooneyYdayReward #30 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Wayne Rooney).961
Chico BiocaYdayReward #33 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).962
Mestre Ash KetchupCobra InfernalReward #32 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Mestre Ash Ketchup).963
Chico BiocaAncient TrainerReward #31 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).964
KorapicaYdayReward #31 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Korapica).965
The Best Of The Best Of WorldCobra InfernalReward #30 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).966
KarllaxChico BiocaReward #29 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).967
YdayLokosproReward #32 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Yday).968
KarllaszProlokosReward #22 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).969
Elok RullzChico BiocaReward #23 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Elok Rullz).970
Elok RullzMestre AshReward #22 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Elok Rullz).971
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #21 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).972
Chico BiocaElok RullzReward #22 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).973
Mestre AshChico BiocaReward #21 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Mestre Ash).974
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #29 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Karllasz).975
Chico BiocaMestre AshReward #28 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Chico Bioca).976
Mestre AshDon DnReward #31 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Mestre Ash).977
Mestre Ash KetchupThe Best Of The Best Of WorldReward #28 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Mestre Ash Ketchup).978
KarllaxMestre AshReward #27 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).979
Chico BiocaMestre AshReward #30 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).980
Mestre Ash KetchupKarllaszReward #31 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Mestre Ash Ketchup).981
Chico BiocaDon DnReward #30 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).982
Don DnBlack OfficeReward #30 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Don Dn).983
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #28 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).984
Chico BiocaPedradaReward #28 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).985
Chico BiocaPedradaReward #28 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).986
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #20 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).987
KarllaxThe Best Of The Best Of WorlsReward #21 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).988
PedradaLokosproReward #20 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Pedrada).989
The Best Of The Best Of WorldBlack Do MallReward #27 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).990
KarllaxMestre AshReward #27 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).991
Chico BiocaPedradaReward #27 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).992
KarllaszGaroto MitoReward #26 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Karllasz).993
KarllaxKorapicaReward #26 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).994
Chico BiocaPedradaReward #26 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).995
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #19 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).996
Chico BiocaMestre AshReward #20 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).997
Chico BiocaMestre AshReward #19 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).998
Garoto MitoThe Best Of The Best Of WorldReward #30 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).999
Chico BiocaDonflareonReward #29 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).1000
Chico BiocaMestre AshReward #29 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Chico Bioca).1001
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #27 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).1002
KarllaxDonflareonReward #26 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).1003
PedradaChico BiocaReward #29 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Pedrada).1004
The Best Of The Best Of WorldBlack Do MallReward #25 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).1005
KarllaxKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).1006
PedradaKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Pedrada).1007
The Best Of The Best Of WorldCobra InfernalReward #29 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).1008
PedradaChico BiocaReward #28 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Pedrada).1009
Chico BiocaPedradaReward #28 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Chico Bioca).1010
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #18 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).1011
Chico BiocaPedradaReward #19 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).1012
KorapicaPedradaReward #18 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).1013
Garoto MitoBlack Do MallReward #24 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).1014
Chico BiocaKorapicaReward #24 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).1015
Chico BiocaPedradaReward #24 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).1016
KarllaszGaroto MitoReward #28 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Karllasz).1017
KorapicaPedradaReward #27 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Korapica).1018
PedradaMinii PornoReward #27 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Pedrada).1019
PedradaAugustosenaReward #23 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Pedrada).1020
Chico BiocaKorapicaReward #23 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).1021
Black Do MallGaroto MitoReward #26 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Black Do Mall).1022
PedradaShiny GarchopReward #25 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Pedrada).1023
Chico BiocaKorapicaReward #28 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).1024
BarathunThe Best Of The Best Of WorldReward #17 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Barathun).1025
Chico BiocaFast WarReward #18 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).1026
Chico BiocaAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).1027
Garoto MitoThe Best Of The Best Of WorldReward #22 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).1028
PedradaAncient TrainerReward #22 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Pedrada).1029
The Best Of The Best Of WorldBarathunReward #16 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).1030
Chico BiocaAugustosenaReward #17 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).1031
Chico BiocaKorapicaReward #16 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).1032
Garoto MitoRenato Catch On KpdoReward #27 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).1033
Naruto UzumakyFast WarReward #26 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Naruto Uzumaky).1034
Chico BiocaKorapicaReward #26 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Chico Bioca).1035
Garoto MitoMestre Ash KetchupReward #21 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).1036
Mestre AshKorapicaReward #21 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mestre Ash).1037
Chico BiocaAncient TrainerReward #21 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).1038
Garoto MitoKarllaszReward #26 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).1039
LokosproKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1040
Chico BiocaKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).1041
KarllaszGaroto MitoReward #25 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Karllasz).1042
PedradaAnonymoous HelpReward #24 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Pedrada).1043
PedradaThe Best Of The Best Of WorlsReward #27 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Pedrada).1044
KeanovenMestre Ash KetchupReward #24 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keanoven).1045
Chico BiocaPedradaReward #23 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Chico Bioca).1046
PedradaThe Master BvvgReward #26 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Pedrada).1047
KeanovenThe Best Of The Best Of WorldReward #15 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keanoven).1048
Chico BiocaShiny GarchopReward #15 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).1049
Ancient TrainerTo AkiReward #15 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).1050
ProlokosGaroto MitoReward #25 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Prolokos).1051
LokosproPedradaReward #24 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).1052
KeiosBarathunReward #20 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1053
Naruto UzumakyShiny GarchopReward #20 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Naruto Uzumaky).1054
LokosproMinii PornoReward #20 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).1055
The Best Of The Best Of WorldCobra InfernalReward #23 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).1056
LokosproSeiosReward #22 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Lokospro).1057
SeiosKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1058
Ox CollerNeutron PlusReward #22 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Ox Coller).1059
Ancient TrainerSpectro HawxReward #21 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Ancient Trainer).1060
Ancient TrainerLengamerReward #24 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Ancient Trainer).1061
KeiosGaroto MitoReward #24 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1062
SeiosLengamerReward #23 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1063
Mulher DiaboLengamerReward #23 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Mulher Diabo).1064
KeiosGaroto MitoReward #14 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).1065
SeiosKorapicaReward #14 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).1066
LokosproMulher DiaboReward #14 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).1067
ProlokosKeanovenReward #23 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Prolokos).1068
LokosproAncient TrainerReward #22 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1069
LokosproLengamerReward #22 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).1070
Colde RashinProlokosReward #22 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Colde Rashin).1071
Ancient TrainerBruno SantossReward #21 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Ancient Trainer).1072
Ancient TrainerPokezeroReward #21 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Ancient Trainer).1073
Colde RashinProlokosReward #19 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Colde Rashin).1074
KorapicaMulher DiaboReward #19 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Korapica).1075
KorapicaLokosproReward #19 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).1076
KeanovenKarllaszReward #21 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keanoven).1077
LokosproLengamerReward #20 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1078
AczinoOx CollerReward #20 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Aczino).1079
LokosproLengamerReward #19 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1080
Naruto UzumakyBruno SantossReward #19 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Naruto Uzumaky).1081
Garoto MitoMaster LuttehReward #18 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).1082
LokosproDonflareonReward #18 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Lokospro).1083
Ancient TrainerMulher DiaboReward #18 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ancient Trainer).1084
Master LuttehThe Best Of The Best Of WorldReward #13 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Master Lutteh).1085
LokosproRey Von CrimsonReward #13 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).1086
LokosproNaruto UzumakyReward #13 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).1087
KeanovenProlokosReward #19 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keanoven).1088
LokosproLengamerReward #18 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1089
LokosproLengamerReward #18 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).1090
Colde RashinKarllaszReward #21 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).1091
Mulher DiaboMc Gui Ninja PowerReward #20 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Mulher Diabo).1092
LokosproLengamerReward #23 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).1093
Garoto MitoProlokosReward #18 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).1094
LokosproLengamerReward #17 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1095
SeiosAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1096
Colde RashinProlokosReward #20 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).1097
LokosproLengamerReward #22 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).1098
Colde RashinGaroto MitoReward #19 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).1099
LokosproAncient TrainerReward #18 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Lokospro).1100
LokosproPokezeroReward #21 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).1101
ProlokosGaroto MitoReward #12 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Prolokos).1102
Ancient TrainerMulher DiaboReward #12 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ancient Trainer).1103
KorapicaBruno SantossReward #12 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).1104
Colde RashinMaster LuttehReward #11 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Colde Rashin).1105
LengamerLokosproReward #11 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lengamer).1106
LokosproAncient TrainerReward #11 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).1107
Garoto MitoKeiosReward #18 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Garoto Mito).1108
KorapicaLengamerReward #17 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Korapica).1109
LokosproPokezeroReward #20 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).1110
KeanovenColde RashinReward #17 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keanoven).1111
Ancient TrainerSr BlackveilReward #17 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).1112
LokosproAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).1113
Colde RashinSaiintzReward #17 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).1114
Ancient TrainerLokosproReward #16 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Ancient Trainer).1115
Ancient TrainerLokosproReward #19 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Ancient Trainer).1116
The Best Of The Best Of WorldSupe Noia VoltoReward #10 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).1117
LokosproPokezeroReward #10 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).1118
Ancient TrainerLokosproReward #10 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).1119
SaiintzThe Best Of The Best Of WorldReward #9 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Saiintz).1120
LokosproMulher DiaboReward #9 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).1121
LokosproAncient TrainerReward #9 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).1122
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #8 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).1123
LokosproKorapicaReward #8 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).1124
LokosproBruno SantossReward #8 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).1125
ProlokosMaster LuttehReward #17 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Prolokos).1126
KorapicaMcbaconReward #16 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Korapica).1127
LokosproMulher DiaboReward #16 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).1128
ProlokosGaroto MitoReward #16 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Prolokos).1129
Mulher DiaboBuffalo SoldierReward #16 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mulher Diabo).1130
LokosproAncient TrainerReward #16 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).1131
KeiosThe Best Of The Best Of WorldReward #16 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1132
LokosproBuffalo SoldierReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).1133
SeiosLokosproReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1134
Garoto MitoKeiosReward #15 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).1135
SeiosLokosproReward #15 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1136
SeiosLokosproReward #15 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1137
KeiosProlokosReward #7 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).1138
SeiosMulher DiaboReward #7 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).1139
SeiosMulher DiaboReward #7 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).1140
KeiosMinhavidaneguinReward #14 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1141
SeiosLokosproReward #14 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1142
SeiosLokosproReward #14 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1143
KeiosGaroto MitoReward #13 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1144
SeiosLokosproReward #13 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1145
SeiosAncient TrainerReward #13 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1146
KeiosProlokosReward #12 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1147
SeiosRomax ThonReward #12 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1148
SeiosAncient TrainerReward #12 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1149
ProlokosSaiintzReward #16 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Prolokos).1150
SeiosLengamerReward #15 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1151
KorapicaSeiosReward #18 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Korapica).1152
KeiosProlokosReward #15 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1153
SeiosLengamerReward #14 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1154
SeiosAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1155
KeiosOx CollerReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1156
SeiosDark PichuuReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1157
KeiosOx CollerReward #14 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1158
SeiosStacyReward #13 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1159
SeiosAncient TrainerReward #16 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1160
KeiosPokex NoxReward #11 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1161
SeiosPaniic LegendaryReward #11 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1162
SeiosMulher DiaboReward #11 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1163
KeiosMaster LuttehReward #14 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1164
SeiosZarlookReward #14 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1165
Mulher DiaboBloody DeathReward #14 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Mulher Diabo).1166
KeiosGaroto MitoReward #13 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1167
SeiosBolanticaReward #13 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1168
LokosproKorapicaReward #13 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).1169
Master LuttehKratusingReward #6 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Master Lutteh).1170
BolanticaSeiosReward #6 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bolantica).1171
SeiosEsquizofreniaReward #6 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).1172
KeiosMaster LuttehReward #5 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).1173
SeiosSkario AstoReward #5 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).1174
EsquizofreniaKrhonusReward #5 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Esquizofrenia).1175
KeiosBarathunReward #12 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1176
SeiosDark Armed DragonReward #12 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1177
SeiosLokosproReward #12 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1178
Keep CalmNeguiimmReward #10 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keep Calm).1179
JairbolsonaroNaruto UzumakyReward #10 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Jairbolsonaro).1180
SeiosDead MamuReward #10 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1181
KeiosMaster LuttehReward #11 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1182
SeiosJairbolsonaroReward #11 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1183
KrhonusMc GuiilhermeReward #11 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Krhonus).1184
KeiosMaster LuttehReward #13 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1185
SeiosZarlookReward #12 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1186
KorapicaMc GuiilhermeReward #15 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Korapica).1187
KeiosAczinoReward #9 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1188
SeiosZarlookReward #9 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1189
KeiosRichardecwReward #12 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1190
SeiosSkario AstoReward #11 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1191
KeiosRichterReward #10 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1192
SeiosSkario AstoReward #10 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1193
SeiosLokosproReward #10 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1194
KeiosMaster LuttehReward #11 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1195
SeiosZarlookReward #10 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1196
SeiosPokezeroReward #13 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1197
KeiosColde RashinReward #8 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1198
SeiosSkario AstoReward #8 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1199
KorapicaRaiscaReward #8 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).1200
KeiosGaroto MitoReward #10 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1201
SeiosZarlookReward #9 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1202
SeiosFoox ReturnsReward #12 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1203
KeiosBarathunReward #9 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1204
SeiosRafagudoReward #8 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1205
KeiosGaroto MitoReward #8 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1206
SeiosSkario AstoReward #7 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1207
SeiosFoox ReturnsReward #10 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1208
KeiosNeguiimmReward #7 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1209
Spectro HawxStacyReward #6 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Spectro Hawx).1210
SeiosFoox ReturnsReward #9 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1211
KeiosProlokosReward #9 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1212
SeiosDonflareonReward #9 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1213
SeiosLucaszikadilyReward #9 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1214
Colde RashinProlokosReward #4 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Colde Rashin).1215
SeiosSuupee NooiiaaReward #4 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).1216
SeiosPokezeroReward #4 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).1217
KeiosRenato Catch On KpdoReward #7 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1218
SeiosPokezeroReward #7 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1219
SeiosChico BiocaReward #7 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1220
KeiosLeuskataReward #6 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1221
SeiosPokezeroReward #6 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1222
SeiosHxt BizzardReward #6 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1223
KeiosSupe Noia VoltoReward #6 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1224
SeiosPokezeroReward #5 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1225
Hxt BizzardSeiosReward #8 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Hxt Bizzard).1226
KeiosColde RashinReward #8 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1227
SeiosRafagudoReward #8 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1228
SeiosPolicial JennyReward #8 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1229
KeiosNeguiimmReward #7 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1230
SeiosSuupee NooiiaaReward #7 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1231
SeiosTeuzinhox BarbershopReward #7 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1232
KeiosProlokosReward #5 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1233
SeiosMoleque Da EsquinaReward #4 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1234
SeiosChico BiocaReward #7 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1235
KeiosOx CollerReward #6 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1236
SeiosPokezeroReward #6 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1237
SeiosPolicial JennyReward #6 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1238
KeiosRenato Catch On KpdoReward #5 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1239
SeiosSkario AstoReward #5 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1240
SeiosKeios LuciosReward #5 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1241
KeiosCaga Na EscolaReward #3 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).1242
SeiosPokezeroReward #3 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).1243
SeiosCoca Cola ZerooReward #3 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).1244
KeiosOx CollerReward #2 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).1245
SeiosPokezeroReward #2 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).1246
SeiosCoca Cola ZerooReward #2 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).1247
KeiosSupe Noia VoltoReward #4 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1248
SeiosRafagudoReward #4 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1249
SeiosFast WarReward #4 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1250
KeiosSavin Kpdo JnReward #5 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1251
SeiosDoorReward #5 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1252
SeiosRekowzReward #5 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1253
KeiosCaga Na EscolaReward #3 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1254
SeiosSkario AstoReward #3 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).1255
SeiosCriminalReward #3 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).1256
KeiosOx CollerReward #4 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1257
SeiosCriminalReward #3 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1258
SeiosRadamantysReward #6 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1259
KeiosSavin Kpdo JnReward #3 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1260
SeiosMoleque Da EsquinaReward #2 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).1261
Keios LuciosHxt BizzardReward #5 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Keios Lucios).1262
KeiosRenato Catch On KpdoReward #2 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).1263
Keios LuciosZarlookReward #2 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Keios Lucios).1264
KeiosTetelegendaryReward #2 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).1265
SeiosCrystallReward #4 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).1266
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #4 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).1267
LeeferreiraSebastian JrReward #4 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Leeferreira).1268
Thunder LostKrhonusReward #4 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Thunder Lost).1269
Renato Catch On KpdoCaga Na EscolaReward #3 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Renato Catch On Kpdo).1270
LeeferreiraAnointedReward #3 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Leeferreira).1271
SeilaveyKrhonusReward #3 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seilavey).1272
KeiosKeep CalmReward #2 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1273
SeiosLeeferreiraReward #2 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1274
SeiosUp Up UpReward #2 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).1275
KeiosLeuskataReward #1 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).1276
SeiosMapperReward #1 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).1277
ColdeChico BiocaReward #1 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Colde).1278
Monk LeeChuparolaReward #1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Monk Lee).1279
MapperAnointedReward #1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mapper).1280
ColdeNurse JoyReward #1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Colde).1281
Colde RashinFuturo GmReward #1 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Colde Rashin).1282
Yusei UchihaMapperReward #1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Yusei Uchiha).1283
PokezeroBig MamuReward #1 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Pokezero).1284
Ox CollerColde RashinReward #1 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Ox Coller).1285
ColdeRenato Catch On FusionReward #3 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Colde).1286
ColdeUp Up UpReward #2 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Colde).1287
Up Up UpEltopiReward #1 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Up Up Up).1288