Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
15.02.2019, 22:03:17Paracetamol killed at level 260 by Pokemon Azumarill .Pandora
2.
14.02.2019, 14:16:37Paracetamol killed at level 254 by Pokemon Golduck .Pandora
3.
12.02.2019, 23:29:19Paracetamol killed at level 219 by Pokemon Wartortle .Pandora
4.
12.02.2019, 3:10:51Paracetamol killed at level 214 by Pokemon Seadra .Pandora
5.
10.02.2019, 11:15:34Paracetamol killed at level 204 by Pokemon Croconaw .Pandora
6.
10.02.2019, 10:54:51Paracetamol killed at level 204 by Pokemon Bayleef .Pandora
7.
8.02.2019, 21:38:31Paracetamol killed at level 181 by Pokemon Remoraid .Pandora
8.
8.02.2019, 17:09:11Paracetamol killed at level 163 by Pokemon Venusaur .Pandora
9.
8.02.2019, 15:31:15Paracetamol killed at level 163 by Pokemon Remoraid .Pandora
10.
8.02.2019, 6:40:12Paracetamol killed at level 25 by Pokemon Corsola .Pandora