Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
25.03.2019, 9:29:58Paracetamol killed at level 298 by Pokemon Tentacruel .Pandora
2.
23.03.2019, 7:08:45Paracetamol killed at level 284 by Pokemon Metagross .Pandora
3.
21.02.2019, 17:27:59Paracetamol killed at level 261 by Pokemon Dewgong .Pandora
4.
20.02.2019, 17:55:57Paracetamol killed at level 262 by Pokemon Tentacruel .Pandora
5.
17.02.2019, 6:19:54Paracetamol killed at level 263 by Pokemon Slowpoke .Pandora
6.
16.02.2019, 23:44:41Paracetamol killed at level 264 by Pokemon Croconaw .Pandora
7.
15.02.2019, 22:03:17Paracetamol killed at level 260 by Pokemon Azumarill .Pandora
8.
14.02.2019, 14:16:37Paracetamol killed at level 254 by Pokemon Golduck .Pandora
9.
12.02.2019, 23:29:19Paracetamol killed at level 219 by Pokemon Wartortle .Pandora
10.
12.02.2019, 3:10:51Paracetamol killed at level 214 by Pokemon Seadra .Pandora
11.
10.02.2019, 11:15:34Paracetamol killed at level 204 by Pokemon Croconaw .Pandora
12.
10.02.2019, 10:54:51Paracetamol killed at level 204 by Pokemon Bayleef .Pandora
13.
8.02.2019, 21:38:31Paracetamol killed at level 181 by Pokemon Remoraid .Pandora
14.
8.02.2019, 17:09:11Paracetamol killed at level 163 by Pokemon Venusaur .Pandora
15.
8.02.2019, 15:31:15Paracetamol killed at level 163 by Pokemon Remoraid .Pandora
16.
8.02.2019, 6:40:12Paracetamol killed at level 25 by Pokemon Corsola .Pandora