Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 9:14:11Harith killed at level 210 by Pokemon Wooper .Pandora
2.
11.02.2019, 16:30:07Harith killed at level 210 by Pokemon Kingler .Pandora
3.
10.02.2019, 17:32:30Harith killed at level 170 by Pokemon Starmie .Pandora
4.
10.02.2019, 11:23:10Harith killed at level 131 by Pokemon Starmie .Pandora
5.
7.02.2019, 17:58:54Harith killed at level 22 by Pokemon Slowbro .Pandora
6.
7.02.2019, 17:55:03Harith killed at level 10 by Pokemon Kingler .Pandora