Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 9:21:29Dupletor killed at level 18 by Pokemon Natu .Pandora
2.
12.02.2019, 9:12:47Dupletor killed at level 16 by Pokemon Tauros .Pandora
3.
12.02.2019, 9:07:36Dupletor killed at level 16 by Pokemon Tauros .Pandora
4.
30.01.2019, 4:09:32Dupletor killed at level 16 by Pokemon Heracross .Pandora