Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
1.03.2020, 12:35:31Darkenes Ls killed at level 257 by Pokemon Electivire .Pandora
2.
24.02.2020, 22:22:47Darkenes Ls killed at level 256 by Pokemon Rhyperior .Pandora
3.
24.02.2020, 13:19:58Darkenes Ls killed at level 257 by Pokemon Salamence .Pandora
4.
27.01.2020, 20:57:30Darkenes Ls killed at level 253 by Pokemon Rhyperior .Pandora
5.
25.01.2020, 22:11:35Darkenes Ls killed at level 254 by Pokemon Charizard .Pandora
6.
26.07.2019, 14:11:06Darkenes Ls killed at level 253 by Pokemon Claydol .Pandora
7.
5.03.2017, 12:01:06Darkenes Ls killed at level 203 by Pokemon Jynx .Pandora
8.
5.03.2017, 3:19:00Darkenes Ls killed at level 204 by Pokemon Suicune .Pandora
9.
5.03.2017, 1:24:54Darkenes Ls killed at level 203 by Pokemon Sharpedo .Pandora
10.
28.02.2017, 17:29:40Darkenes Ls killed at level 177 by Pokemon Dragonite .Pandora