Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
16.01.2019, 21:56:38Bocaina killed at level 142 by Pokemon Blastoise .Pandora
2.
13.01.2019, 10:53:15Bocaina killed at level 117 by Pokemon Charizard .Pandora
3.
12.01.2019, 22:45:38Bocaina killed at level 102 by Pokemon Ancient Blastoise .Pandora
4.
11.01.2019, 23:01:06Bocaina killed at level 58 by Pokemon Gloom .Pandora
5.
11.01.2019, 22:19:33Bocaina killed at level 57 by Pokemon Pidgeotto .Pandora
6.
16.12.2018, 9:41:55Bocaina killed at level 43 by Pokemon Magnemite .Pandora
7.
4.03.2018, 22:53:13Bocaina killed at level 37 by Pokemon Diglett .Pandora
8.
4.03.2018, 10:43:55Bocaina killed at level 35 by Pokemon Diglett .Pandora
9.
4.03.2018, 10:24:09Bocaina killed at level 12 by Pokemon Weepinbell .Pandora