Pokemon kpdo - Exaioros.com - torneio - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Mural do Torneio Global


Click to Top 10 Champions Tournament

FirstSecondTrophyEvent:
Garoto MitoFallkaoReward #101 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).1
Garoto Mito MayaSchwartzReward #106 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).2
Jenny SnowGinelsoReward #107 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).3
Garoto MitoVenenuhReward #105 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).4
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #100 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).5
Zorro The MaskSir StervenReward #98 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).6
Garoto MitoLooney tunes frajolaReward #104 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).7
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #99 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).8
KorapicaZorro The MaskReward #97 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).9
Garoto MitoTeudorReward #103 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).10
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #98 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).11
KorapicaShiny BahReward #96 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).12
Garoto MitoAczinoReward #100 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).13
SchwartzZorro BlackReward #105 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Schwartz).14
Jenny SnowKorapicaReward #106 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).15
Garoto MitoCarolzinhaReward #102 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).16
Zorro BlackSoulsinaloa ReturnsReward #97 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro Black).17
GinelsoDila Nino On Pb0Reward #95 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ginelso).18
LordstrondaLooney tunes frajolaReward #101 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).19
Alesso ForeverSoulsinaloa ReturnsReward #96 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Alesso Forever).20
Garoto MitoZorro HawkingReward #100 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).21
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #95 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).22
Zorro The MaskJenny SnowReward #93 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).23
Zorro HawkingMonsther AlbertReward #99 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).24
Alesso ForeverSchwartzReward #94 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Alesso Forever).25
Zorro The MaskSir StervenReward #92 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).26
Zorro HawkingLooney tunes frajolaReward #98 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).27
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #93 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).28
KorapicaSir StervenReward #91 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).29
Garoto MitoTeudorReward #97 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).30
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #92 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).31
Zorro The MaskGinelsoReward #90 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).32
Garoto MitoZorro HawkingReward #96 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).33
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #91 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).34
Zorro The MaskDila Nino On Pb0Reward #89 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).35
Garoto MitoZorro HawkingReward #95 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).36
Garoto Mito MayaViks SpidesReward #90 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).37
KorapicaViks SpidesReward #88 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).38
Garoto MitoZorro HawkingReward #99 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).39
Garoto Mito MayaSoulsinaloa ReturnsReward #104 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).40
KorapicaSir StervenReward #105 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).41
Garoto MitoVenenuhReward #98 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).42
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #103 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).43
KorapicaZorro The MaskReward #104 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).44
Garoto MitoBerayReward #97 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).45
Soulsinaloa ReturnsZorro BlackReward #102 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).46
KorapicaGodnaanaReward #103 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).47
Garoto MitoCarolzinhaReward #96 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).48
Garoto Mito MayaPaul WallkiingReward #101 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).49
KorapicaPokemon HackReward #102 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).50
Garoto MitoJavierReward #94 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).51
AshimeGaroto Mito MayaReward #89 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).52
Zorro The MaskTempo SkReward #87 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).53
Garoto MitoJavierReward #95 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).54
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #100 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).55
KorapicaZorro The MaskReward #101 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).56
Garoto MitoBerayReward #93 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).57
Soulsinaloa ReturnsTempo SkReward #88 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Soulsinaloa Returns).58
Zorro The MaskKorapicaReward #86 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).59
Garoto MitoBlack Do MallReward #94 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).60
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #99 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).61
KorapicaDila Nino On Pb0Reward #100 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).62
Garoto MitoZorro HawkingReward #92 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).63
Garoto Mito MayaAshimeReward #87 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).64
Zorro The MaskStacy JrReward #85 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).65
Garoto MitoLooney tunes frajolaReward #91 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).66
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #86 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).67
KorapicaZorro The MaskReward #84 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).68
Garoto MitoBerayReward #93 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).69
Garoto Mito MayaAshimeReward #98 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).70
KorapicaDila Nino On Pb0Reward #99 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).71
Garoto MitoJavierReward #90 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).72
Garoto Mito MayaDila Nino On Pb0Reward #85 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).73
KorapicaTempo SkReward #83 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).74
Garoto MitoJavierReward #92 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).75
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #97 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).76
Zorro The MaskOlovegameoReward #98 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).77
LordstrondaJavierReward #89 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).78
Tempo SkStacyReward #84 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Tempo Sk).79
KorapicaNaruto ForeverReward #82 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).80
LordstrondaGaroto MitoReward #88 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).81
Garoto Mito MayaTempo SkReward #83 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).82
Zorro The MaskStacy JrReward #81 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).83
LordstrondaKeanovenReward #87 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).84
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #82 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).85
KorapicaGodnaanaReward #80 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).86
JavierZorro HawkingReward #86 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Javier).87
AshimeZorro BlackReward #81 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ashime).88
Zorro The MaskStacy JrReward #79 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).89
LordstrondaAgataReward #85 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).90
StacyBlack LucianoReward #80 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Stacy).91
Stacy JrTempo SkReward #78 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Stacy Jr).92
LordstrondaJavierReward #91 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).93
AshimeGodnaanaReward #96 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).94
OlovegameoQuesterReward #97 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).95
LordstrondaSeygorReward #90 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).96
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #95 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).97
KorapicaRoyokReward #96 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).98
Garoto MitoZorro HawkingReward #89 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).99
AshimeGaroto Mito MayaReward #94 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ashime).100
Zorro The MaskKorapicaReward #95 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).101
Garoto MitoLordstrondaReward #88 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).102
Moonlight LullabyAgataReward #93 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Moonlight Lullaby).103
KorapicaSkeyReward #94 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).104
Garoto MitoXulicatsReward #87 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).105
Leon LarreguiGodnaanaReward #92 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).106
KorapicaQuesterReward #93 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).107
LordstrondaGaroto MitoReward #86 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).108
Garoto Mito MayaSuupee NooiiaaReward #91 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).109
Leon LarreguiSkeyReward #92 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).110
Garoto MitoUchia ItachiReward #84 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).111
Garoto Mito MayaAshimeReward #79 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).112
QuesterKorapicaReward #77 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Quester).113
LordstrondaZorro HawkingReward #83 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).114
Garoto Mito MayaTsutomoReward #78 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).115
KorapicaZorro The MaskReward #76 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).116
LordstrondaFirst MatomemoReward #85 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).117
Garoto Mito MayaZorro BlackReward #90 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).118
Zorro The MaskKorapicaReward #91 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).119
Garoto MitoSupe Noia VoltoReward #84 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).120
Garoto Mito MayaShiny Garchop JrReward #89 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).121
KorapicaGodnaanaReward #90 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).122
Garoto MitoZorro HawkingReward #83 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).123
Garoto Mito MayaTempo SkReward #88 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).124
KorapicaOlovegameoReward #89 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).125
Garoto MitoFirst MatomemoReward #82 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).126
Garoto Mito MayaKing Of GnomesReward #87 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Garoto Mito Maya).127
SkeyGodnaanaReward #88 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skey).128
First MatomemoLordstrondaReward #82 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(First Matomemo).129
Garoto Mito MayaRoyokReward #77 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Garoto Mito Maya).130
Garoto MitoAramanthReward #81 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).131
Zorro The MaskLeon LarreguiReward #76 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro The Mask).132
Shiny Garchop JrOlovegameoReward #74 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Shiny Garchop Jr).133
LordstrondaGaroto MitoReward #80 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).134
Guiizin XdPicada FatalReward #75 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Guiizin Xd).135
Leon LarreguiQuesterReward #73 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Leon Larregui).136
Zorro HawkingBarathunReward #79 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Zorro Hawking).137
BichoodoidosegundoTempo SkReward #74 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bichoodoidosegundo).138
Zorro The MaskTempo SkReward #72 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).139
LordstrondaFirst MatomemoReward #78 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).140
Leon LarreguiJirotoReward #73 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).141
Zorro The MaskPicada FatalReward #71 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).142
LordstrondaZorro HawkingReward #77 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).143
Zorro The MaskGuiizin XdReward #72 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zorro The Mask).144
Tempo SkZorro The MaskReward #70 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).145
LordstrondaVenenuhReward #81 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).146
Guiizin XdNeganReward #86 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).147
OlovegameoTsutomoReward #87 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Olovegameo).148
Garoto MitoJavierReward #76 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).149
NeganZorro The MaskReward #71 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).150
Zorro The MaskTiagoxReward #69 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).151
Garoto MitoLordstrondaReward #75 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Garoto Mito).152
KorapicaNeganReward #70 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Korapica).153
Zorro The MaskPicada FatalReward #68 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).154
LordstrondaXulicatsReward #80 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).155
Tempo SkBichoodoidosegundoReward #85 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Tempo Sk).156
Leon LarreguiOlovegameoReward #86 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).157
LordstrondaXulicatsReward #74 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).158
NeganLeon LarreguiReward #69 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).159
Zorro The MaskPicada FatalReward #67 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Zorro The Mask).160
ClaroXulicatsReward #73 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Claro).161
NeganKorapicaReward #68 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).162
Paul WallkiingSkeyReward #66 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Paul Wallkiing).163
LordstrondaClaroReward #79 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).164
NeganGuiizin XdReward #84 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Negan).165
Zorro The MaskPaul WallkiingReward #85 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Zorro The Mask).166
ClaroSquirtleReward #78 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Claro).167
Guiizin XdFirst MatomemoReward #83 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).168
Adolf HitllerSkeyReward #84 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Adolf Hitller).169
LordstrondaVike GuereiroReward #72 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).170
NeganTempo SkReward #67 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).171
SkeyViks SpidesReward #65 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Skey).172
LordstrondaSethfieldReward #77 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).173
Terror Das NovinhasGuiizin XdReward #82 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).174
SkeyAdolf HitllerReward #83 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skey).175
LordstrondaJavierReward #76 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).176
Guiizin XdLeon LarreguiReward #81 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).177
Leon LarreguiQuesterReward #82 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).178
LordstrondaJavierReward #75 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).179
Terror Das NovinhasGuiizin XdReward #80 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).180
Guiizin XdLeon LarreguiReward #79 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).181
QuesterViks SpidesReward #80 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Quester).182
LordstrondaAczinoReward #71 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).183
Leon LarreguiGuiizin XdReward #66 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).184
Adolf HitllerTsutomoReward #64 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Adolf Hitller).185
LordstrondaAczinoReward #73 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).186
Leon LarreguiNeganReward #78 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).187
SkeyQuesterReward #79 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skey).188
Looney tunes frajolaJavierReward #72 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Looney tunes frajola).189
Guiizin XdMark XdReward #77 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Guiizin Xd).190
Adolf HitllerQuesterReward #78 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Adolf Hitller).191
LordstrondaVenenuhReward #70 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).192
Leon LarreguiOlovegameoReward #65 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).193
Tempo SkQuesterReward #63 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tempo Sk).194
Looney tunes frajolaImpact BrunoReward #69 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Looney tunes frajola).195
ClaroArt Popular On Pb0Reward #64 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Claro).196
Impact MarlonFer TomeReward #62 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Impact Marlon).197
LordstrondaImpact BrunoReward #71 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).198
Impact FelipeNeganReward #76 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).199
LordstrondaBarathunReward #70 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).200
Leon LarreguiNeganReward #75 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).201
Impact MarlonSkodaoReward #76 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Impact Marlon).202
Looney tunes frajolaJavierReward #68 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Looney tunes frajola).203
NeganArt Popular On Pb0Reward #63 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Negan).204
SkeyQuiuzitusReward #61 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Skey).205
LordstrondaJavierReward #67 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).206
Lady TsunadeBruno Santos On KpdoReward #62 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lady Tsunade).207
QuesterQuiuzitusReward #60 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Quester).208
Looney tunes frajolaMateusavaiReward #69 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Looney tunes frajola).209
Bruno Santos On KpdoNeganReward #74 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Bruno Santos On Kpdo).210
TsutomoQuiuzitusReward #75 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Tsutomo).211
LordstrondaJavierReward #68 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).212
First MatomemoGuiizin XdReward #73 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(First Matomemo).213
Impact MarlonTempo SkReward #74 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Impact Marlon).214
LordstrondaImpact BrunoReward #67 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).215
Lady TsunadeImpact FelipeReward #72 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Lady Tsunade).216
SkodaoEoo QueehReward #73 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Skodao).217
Impact BrunoLooney tunes frajolaReward #66 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Impact Bruno).218
Bruno Santos On KpdoLeon LarreguiReward #61 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bruno Santos On Kpdo).219
Leon LarreguiSkodaoReward #59 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Leon Larregui).220
LordstrondaImpact BrunoReward #66 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).221
Impact FelipeGuiizin XdReward #71 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).222
QuesterBruno Santos MayaReward #72 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Quester).223
LordstrondaAczinoReward #65 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).224
Leon LarreguiImpact FelipeReward #70 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).225
Adolf HitllerSkeyReward #71 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Adolf Hitller).226
LordstrondaJavierReward #64 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).227
Leon LarreguiImpact FelipeReward #69 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).228
Leon LarreguiKakashi Of SharinganReward #70 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).229
LordstrondaLooney tunes frajolaReward #65 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).230
Kakashi Of SharinganFer TomeReward #58 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Kakashi Of Sharingan).231
LordstrondaKissifodahReward #63 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).232
Impact FelipeLeon LarreguiReward #68 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).233
Leon LarreguiBruno Santos MayaReward #69 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).234
LordstrondaMateusavaiReward #64 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).235
Leon LarreguiLady TsunadeReward #59 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Leon Larregui).236
Leon LarreguiKakashi Of SharinganReward #57 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Leon Larregui).237
Impact BrunoUchia ItachiReward #62 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Impact Bruno).238
Impact FelipeBaidu BrowserReward #67 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Impact Felipe).239
Leon LarreguiRock LeeReward #68 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Leon Larregui).240
Looney tunes frajolaAczinoReward #61 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Looney tunes frajola).241
Alesso ForeverLeon LarreguiReward #66 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).242
Jenny SnowBruno Santos MayaReward #67 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Jenny Snow).243
LordstrondaLooney tunes frajolaReward #60 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).244
Leon LarreguiLady TsunadeReward #65 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).245
Bruno Santos MayaLeon LarreguiReward #66 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Bruno Santos Maya).246
LordstrondaImpact BrunoReward #59 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).247
Leon LarreguiAlesso ForeverReward #64 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Leon Larregui).248
Bruno Santos MayaShnaiderReward #65 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Bruno Santos Maya).249
LordstrondaAczinoReward #58 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).250
Alesso ForeverBruno Santos MayaReward #63 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).251
Big ManuBruno Santos MayaReward #64 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Big Manu).252
AczinoMakoto BoladaoReward #57 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Aczino).253
Alesso ForeverMark XdReward #62 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).254
Buffalo SoldierSaitamaReward #63 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).255
LordstrondaImpact BrunoReward #63 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).256
Impact FelipeJymgrayReward #58 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Impact Felipe).257
King MamuBruno Santos MayaReward #56 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(King Mamu).258
LordstrondaVenenuhReward #62 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).259
Bruno Santos MayaAlesso ForeverReward #57 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bruno Santos Maya).260
Bruno Santos MayaBuffalo SoldierReward #55 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bruno Santos Maya).261
LordstrondaDeath Of VnzlaReward #10 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Lordstronda).262
Buffalo SoldierLady NenaReward #10 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).263
Buffalo SoldierQuiuzitusReward #10 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).264
AczinoImpact BrunoReward #61 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Aczino).265
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #56 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).266
AczinoLordstrondaReward #60 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Aczino).267
Guiizin XdBuffalo SoldierReward #55 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Guiizin Xd).268
Buffalo SoldierBruno Santos MayaReward #53 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).269
LordstrondaVenenuhReward #56 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).270
Terror Das NovinhasBuffalo SoldierReward #61 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).271
Buffalo SoldierAdolf HitllerReward #62 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).272
LordstrondaAczinoReward #9 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Lordstronda).273
Buffalo SoldierBruno Santos MayaReward #9 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).274
Buffalo SoldierKaligolaReward #9 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).275
LordstrondaAczinoReward #8 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Lordstronda).276
Buffalo SoldierMr MusculoReward #8 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).277
Buffalo SoldierShnaiderReward #8 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).278
AczinoImpact BrunoReward #55 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Aczino).279
Buffalo SoldierJavierReward #60 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Buffalo Soldier).280
Buffalo SoldierImpact MarlonReward #61 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).281
Black Do MallDeath Of VnzlaReward #54 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).282
Buffalo SoldierMariolourooReward #59 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Buffalo Soldier).283
Buffalo SoldierMariolourooReward #60 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).284
Black Do MallAramanthReward #59 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).285
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #54 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).286
Buffalo SoldierImpact MarlonReward #52 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).287
LordstrondaNightsReward #53 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Lordstronda).288
Alesso ForeverBuffalo SoldierReward #58 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Alesso Forever).289
Buffalo SoldierViks SpidesReward #59 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Buffalo Soldier).290
Black Do MallJulioaraujoReward #58 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).291
Dead MamuAshimeReward #53 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Dead Mamu).292
Buffalo SoldierDead MamuReward #51 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).293
Buffalo SoldierRock MetalReward #52 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).294
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #50 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).295
KeanovenAczinoReward #56 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keanoven).296
Buffalo SoldierBlack RebornReward #51 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Buffalo Soldier).297
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #49 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Buffalo Soldier).298
Black Do MallTi Ti TiReward #7 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).299
Buffalo SoldierJirotoReward #7 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Buffalo Soldier).300
Buffalo SoldierAlesso ForeverReward #7 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Buffalo Soldier).301
Black Do MallAczinoReward #52 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).302
Buffalo SoldierLady NenaReward #57 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Buffalo Soldier).303
Black Do MallAczinoReward #55 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).304
GignatAlesso ForeverReward #48 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Gignat).305
GignatAlesso ForeverReward #56 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Gignat).306
GignatAlesso ForeverReward #57 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Gignat).307
LordstrondaAczinoReward #54 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Lordstronda).308
Terror Das NovinhasFer TomeReward #49 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).309
GignatImpact MarlonReward #47 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Gignat).310
Terror Das NovinhasTlahuizcalpantecuhtliReward #48 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).311
TlahuizcalpantecuhtliListendarkReward #46 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Tlahuizcalpantecuhtli).312
Black Do MallLordstrondaReward #52 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).313
JavierFer TomeReward #47 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Javier).314
Ancient TrainerChronos KrossReward #45 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).315
Black Do MallImpact DilmaReward #6 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).316
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #6 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).317
Black Do MallImpact DilmaReward #51 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).318
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #46 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).319
Ancient TrainerAsuna SanReward #44 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).320
Black Do MallImpact DilmaReward #5 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).321
Terror Das NovinhasFer TomeReward #5 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).322
Asuna SanAncient TrainerReward #5 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Asuna San).323
Impact DilmaAczinoReward #50 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Impact Dilma).324
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #45 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).325
Impact MarlonAncient TrainerReward #43 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Impact Marlon).326
Black Do MallImpact DilmaReward #50 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).327
Impact MarlonZeus Off PlagaReward #56 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Impact Marlon).328
NeitanBlack Do MallReward #49 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).329
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #44 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).330
Ancient TrainerElok RullzReward #42 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).331
NeitanImpact DilmaReward #49 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neitan).332
Terror Das NovinhasImpact FelipeReward #54 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Terror Das Novinhas).333
Ancient TrainerImpact MarlonReward #55 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ancient Trainer).334
Black Do MallAczinoReward #4 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).335
Terror Das NovinhasZabuza MomochiiReward #4 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).336
Shiisui UchihaImpact MarlonReward #4 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Shiisui Uchiha).337
Black Do MallAczinoReward #3 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).338
Terror Das NovinhasErik SilvaReward #3 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Terror Das Novinhas).339
Adolf HitllerShiisui UchihaReward #3 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Adolf Hitller).340
NeitanMoleque Da EsquinaReward #48 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).341
Terror Das NovinhasSoulsinaloa ReturnsReward #43 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Terror Das Novinhas).342
Bell UchihaAncient TrainerReward #41 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bell Uchiha).343
Soulsinaloa ReturnsJavierReward #2 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Soulsinaloa Returns).344
Bell UchihaAncient TrainerReward #2 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Bell Uchiha).345
Black Do MallNeitanReward #1 Event ,Tournament Global World:Andromeda Gold(Black Do Mall).346
Bruno Santos On KpdoJavierReward #1 Event ,Tournament Global World:Andromeda Silver(Bruno Santos On Kpdo).347
Elok RullzBell UchihaReward #1 Event ,Tournament Global World:Andromeda Bronze(Elok Rullz).348
NeitanImpact DilmaReward #47 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).349
Bell UchihaBruno SantossReward #40 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bell Uchiha).350
NeitanUchia ItachiReward #46 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).351
Madara UchihaHaru GoldluckyReward #41 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Madara Uchiha).352
Elok RullzThe Best NoobReward #39 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Elok Rullz).353
Black Do MallEndoReward #45 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).354
Madara UchihaSoulsinaloa ReturnsReward #40 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Madara Uchiha).355
Bell UchihaElok RullzReward #39 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bell Uchiha).356
NeitanTihuanaReward #44 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).357
EndoUchia ItachiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).358
Soulsinaloa ReturnsFer TomeReward #53 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).359
JirotoPlayvetinhoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Jiroto).360
Elok RullzMini JimytsReward #54 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Elok Rullz).361
NeitanAczinoReward #43 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Neitan).362
Impact DilmaLooney tunes frajolaReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Impact Dilma).363
Soulsinaloa ReturnsAncient TrainerReward #52 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).364
Zabuza MomochiiBruno Santos On KpdoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).365
NeitanMoleque Da EsquinaReward #48 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neitan).366
Soulsinaloa ReturnsFer TomeReward #51 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).367
Zabuza MomochiiJirotoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).368
TihuanaNeutron PlusReward #42 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Tihuana).369
EndoImpact DilmaReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).370
Soulsinaloa ReturnsVou Te EncoxarReward #50 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).371
Zabuza MomochiiBruno Santos On KpdoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).372
NeitanTihuanaReward #47 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neitan).373
Roronoa DakaElok RullzReward #49 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Roronoa Daka).374
Elok RullzEl Hermano De JimytsReward #50 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Elok Rullz).375
Black Do MallNeitanReward #46 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Black Do Mall).376
EndoUchia ItachiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).377
Zabuza MomochiiLady TsunadeReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).378
Kakashi Of SharinganTu papi chulooReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Kakashi Of Sharingan).379
EndoMonsther AlbertReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).380
Zabuza MomochiiLady TsunadeReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).381
EndoJohynerReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Endo).382
Soulsinaloa ReturnsVou Te EncoxarReward #46 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).383
Kakashi Of SharinganBell UchihaReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Kakashi Of Sharingan).384
Madara UchihaZabuza MomochiiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Madara Uchiha).385
GodnaanaMewtio MachoReward #46 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Godnaana).386
Kakashi Of SharinganAnanuikiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Kakashi Of Sharingan).387
Soulsinaloa ReturnsMc Gui Ninja PowerReward #44 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Soulsinaloa Returns).388
Zabuza MomochiiJirotoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Zabuza Momochii).389
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #43 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).390
KarllaxAncient TrainerReward #43 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).391
Bruno Santos On KpdoPlaynathan MitoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Bruno Santos On Kpdo).392
Impact DilmaEndoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Impact Dilma).393
Ancient TrainerThe Best Of The Best Of WorlsReward #42 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).394
Erik SilvaPlaycaio On PboReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Erik Silva).395
AnanuikiSkodaoReward #-1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ananuiki).396
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #38 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).397
KarllaxAncient TrainerReward #39 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).398
Zabuza MomochiiLaloeduuReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zabuza Momochii).399
Prazer HitlerAncient TrainerReward #38 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Prazer Hitler).400
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #37 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).401
KarllaxLokosproReward #38 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).402
Zabuza MomochiiLuckyyReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zabuza Momochii).403
KarllaszProlokosReward #36 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).404
KarllaxLokosproReward #37 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).405
Sazke UchihaZabuza MomochiiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Sazke Uchiha).406
LokosproRage WinsReward #36 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).407
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #41 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).408
KarllaxRakyzReward #41 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).409
The Best Of The Best Of WorlsJuninzin On Pb0Reward #41 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(The Best Of The Best Of Worls).410
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #35 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).411
KarllaxLokosproReward #36 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).412
Madara UchihaZabuza MomochiiReward #-1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Madara Uchiha).413
ProlokosKarllaszReward #40 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Prolokos).414
Ancient TrainerDanilo GentiliReward #40 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).415
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #34 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).416
Zoio QznAncient TrainerReward #35 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Zoio Qzn).417
The Best Of The Best Of WorldShiny GarchopReward #33 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).418
Ancient TrainerAnointedReward #34 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ancient Trainer).419
Bruno SantossFehhReward #33 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Bruno Santoss).420
Shiny GarchopNaolembrodomeunomeReward #39 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Shiny Garchop).421
Black Do MallMenino PerdidoReward #32 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Black Do Mall).422
AnointedLokosproReward #33 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Anointed).423
Black OfficeAncient TrainerReward #32 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Black Office).424
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #31 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).425
LokosproKarllaxReward #32 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).426
The Best Of The Best Of WorldTeudorReward #30 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).427
KarllaxRenato Catch On KpdoReward #31 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).428
The Best Of The Best Of WorlsAncient TrainerReward #30 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(The Best Of The Best Of Worls).429
Neutron PlusMestre Ash KetchupReward #38 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neutron Plus).430
Renato Catch On KpdoLokosproReward #38 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Renato Catch On Kpdo).431
Ancient TrainerDon DnReward #38 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ancient Trainer).432
Neutron PlusKarllaszReward #37 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Neutron Plus).433
Ancient TrainerKorapicaReward #37 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).434
LokosproChico BiocaReward #37 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).435
The Best Of The Best Of WorldBlack Do MallReward #36 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).436
KarllaxAnointedReward #36 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).437
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #29 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).438
LokosproKarllaxReward #30 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).439
LokosproKarllax BronzeReward #29 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).440
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #35 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).441
LokosproKarllax BronzeReward #35 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).442
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #28 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).443
KarllaxLokosproReward #29 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).444
Don DnChico BiocaReward #28 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Don Dn).445
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #34 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).446
The Best Of The Best Of WorlsGemiens ProReward #34 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(The Best Of The Best Of Worls).447
KorapicaChico BiocaReward #34 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).448
ProlokosKarllaszReward #33 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Prolokos).449
YdayDon DnReward #33 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Yday).450
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #27 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).451
LokosproChico BiocaReward #27 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).452
KarllaszMestre Ash KetchupReward #36 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Karllasz).453
KarllaxYdayReward #35 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Karllax).454
Karllax BronzeKorapicaReward #35 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Karllax Bronze).455
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #32 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).456
KarllaxChico BiocaReward #32 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).457
Karllax BronzeYdayReward #32 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Karllax Bronze).458
KarllaszGaroto MitoReward #31 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Karllasz).459
YdayChico BiocaReward #31 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Yday).460
Chico BiocaKorapicaReward #31 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).461
The Best Of The Best Of WorldAramanthReward #35 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).462
Chico BiocaYdayReward #34 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Chico Bioca).463
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #26 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).464
KarllaxDon DnReward #27 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).465
Chico BiocaDon DnReward #26 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).466
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #30 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).467
Chico BiocaKarllaxReward #30 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).468
Chico BiocaDon DnReward #30 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).469
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #34 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).470
KarllaxChico BiocaReward #33 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).471
Chico BiocaMini BuggyReward #36 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).472
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #29 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).473
Chico BiocaKarllaxReward #29 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).474
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #35 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).475
KarllaxChico BiocaReward #34 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Karllax).476
Karllax BronzeChico BiocaReward #34 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Karllax Bronze).477
The Best Of The Best Of WorldShiny GarchopReward #34 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).478
Chico BiocaKarllaxReward #33 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).479
KorapicaChico BiocaReward #33 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Korapica).480
The Best Of The Best Of WorldMestre Ash KetchupReward #33 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).481
Wayne RooneyKarllaxReward #32 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Wayne Rooney).482
Chico BiocaLegendario IvanexxmioReward #35 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).483
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #33 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).484
KarllaxKorapicaReward #32 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Karllax).485
YdayKarllax BronzeReward #32 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Yday).486
Mestre Ash KetchupThe Best Of The Best Of WorldReward #32 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Mestre Ash Ketchup).487
Wayne RooneyYdayReward #31 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Wayne Rooney).488
Chico BiocaYdayReward #34 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).489
Mestre Ash KetchupKarllaszReward #25 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Mestre Ash Ketchup).490
Wayne RooneyKarllaxReward #26 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Wayne Rooney).491
KorapicaChico BiocaReward #25 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).492
Mestre Ash KetchupKarllaszReward #24 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Mestre Ash Ketchup).493
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #23 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).494
KorapicaChico BiocaReward #24 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Korapica).495
Chico BiocaKorapicaReward #23 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).496
Mestre Ash KetchupThe Best Of The Best Of WorldReward #31 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Mestre Ash Ketchup).497
Wayne RooneyYdayReward #30 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Wayne Rooney).498
Chico BiocaYdayReward #33 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).499
Mestre Ash KetchupCobra InfernalReward #32 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Mestre Ash Ketchup).500
Chico BiocaAncient TrainerReward #31 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).501
KorapicaYdayReward #31 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Korapica).502
The Best Of The Best Of WorldCobra InfernalReward #30 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).503
KarllaxChico BiocaReward #29 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).504
YdayLokosproReward #32 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Yday).505
KarllaszProlokosReward #22 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).506
Elok RullzChico BiocaReward #23 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Elok Rullz).507
Elok RullzMestre AshReward #22 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Elok Rullz).508
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #21 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).509
Chico BiocaElok RullzReward #22 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).510
Mestre AshChico BiocaReward #21 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Mestre Ash).511
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #29 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Karllasz).512
Chico BiocaMestre AshReward #28 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Chico Bioca).513
Mestre AshDon DnReward #31 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Mestre Ash).514
Mestre Ash KetchupThe Best Of The Best Of WorldReward #28 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Mestre Ash Ketchup).515
KarllaxMestre AshReward #27 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).516
Chico BiocaMestre AshReward #30 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).517
Mestre Ash KetchupKarllaszReward #31 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Mestre Ash Ketchup).518
Chico BiocaDon DnReward #30 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).519
Don DnBlack OfficeReward #30 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Don Dn).520
The Best Of The Best Of WorldProlokosReward #28 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).521
Chico BiocaPedradaReward #28 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).522
Chico BiocaPedradaReward #28 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).523
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #20 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).524
KarllaxThe Best Of The Best Of WorlsReward #21 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Karllax).525
PedradaLokosproReward #20 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Pedrada).526
The Best Of The Best Of WorldBlack Do MallReward #27 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).527
KarllaxMestre AshReward #27 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).528
Chico BiocaPedradaReward #27 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).529
KarllaszGaroto MitoReward #26 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Karllasz).530
KarllaxKorapicaReward #26 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).531
Chico BiocaPedradaReward #26 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).532
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #19 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).533
Chico BiocaMestre AshReward #20 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).534
Chico BiocaMestre AshReward #19 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).535
Garoto MitoThe Best Of The Best Of WorldReward #30 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).536
Chico BiocaDonflareonReward #29 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Chico Bioca).537
Chico BiocaMestre AshReward #29 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Chico Bioca).538
The Best Of The Best Of WorldKarllaszReward #27 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).539
KarllaxDonflareonReward #26 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Karllax).540
PedradaChico BiocaReward #29 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Pedrada).541
The Best Of The Best Of WorldBlack Do MallReward #25 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(The Best Of The Best Of World).542
KarllaxKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Karllax).543
PedradaKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Pedrada).544
The Best Of The Best Of WorldCobra InfernalReward #29 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).545
PedradaChico BiocaReward #28 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Pedrada).546
Chico BiocaPedradaReward #28 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Chico Bioca).547
KarllaszThe Best Of The Best Of WorldReward #18 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Karllasz).548
Chico BiocaPedradaReward #19 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).549
KorapicaPedradaReward #18 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).550
Garoto MitoBlack Do MallReward #24 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).551
Chico BiocaKorapicaReward #24 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Chico Bioca).552
Chico BiocaPedradaReward #24 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).553
KarllaszGaroto MitoReward #28 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Karllasz).554
KorapicaPedradaReward #27 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Korapica).555
PedradaMinii PornoReward #27 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Pedrada).556
PedradaAugustosenaReward #23 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Pedrada).557
Chico BiocaKorapicaReward #23 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).558
Black Do MallGaroto MitoReward #26 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Black Do Mall).559
PedradaShiny GarchopReward #25 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Pedrada).560
Chico BiocaKorapicaReward #28 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Chico Bioca).561
BarathunThe Best Of The Best Of WorldReward #17 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Barathun).562
Chico BiocaFast WarReward #18 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).563
Chico BiocaAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).564
Garoto MitoThe Best Of The Best Of WorldReward #22 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).565
PedradaAncient TrainerReward #22 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Pedrada).566
The Best Of The Best Of WorldBarathunReward #16 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).567
Chico BiocaAugustosenaReward #17 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).568
Chico BiocaKorapicaReward #16 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).569
Garoto MitoRenato Catch On KpdoReward #27 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).570
Naruto UzumakyFast WarReward #26 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Naruto Uzumaky).571
Chico BiocaKorapicaReward #26 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Chico Bioca).572
Garoto MitoMestre Ash KetchupReward #21 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).573
Mestre AshKorapicaReward #21 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mestre Ash).574
Chico BiocaAncient TrainerReward #21 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Chico Bioca).575
Garoto MitoKarllaszReward #26 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).576
LokosproKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).577
Chico BiocaKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Chico Bioca).578
KarllaszGaroto MitoReward #25 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Karllasz).579
PedradaAnonymoous HelpReward #24 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Pedrada).580
PedradaThe Best Of The Best Of WorlsReward #27 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Pedrada).581
KeanovenMestre Ash KetchupReward #24 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keanoven).582
Chico BiocaPedradaReward #23 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Chico Bioca).583
PedradaThe Master BvvgReward #26 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Pedrada).584
KeanovenThe Best Of The Best Of WorldReward #15 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keanoven).585
Chico BiocaShiny GarchopReward #15 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Chico Bioca).586
Ancient TrainerTo AkiReward #15 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).587
ProlokosGaroto MitoReward #25 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Prolokos).588
LokosproPedradaReward #24 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).589
KeiosBarathunReward #20 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).590
Naruto UzumakyShiny GarchopReward #20 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Naruto Uzumaky).591
LokosproMinii PornoReward #20 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).592
The Best Of The Best Of WorldCobra InfernalReward #23 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(The Best Of The Best Of World).593
LokosproSeiosReward #22 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Lokospro).594
SeiosKorapicaReward #25 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).595
Ox CollerNeutron PlusReward #22 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Ox Coller).596
Ancient TrainerSpectro HawxReward #21 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Ancient Trainer).597
Ancient TrainerLengamerReward #24 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Ancient Trainer).598
KeiosGaroto MitoReward #24 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).599
SeiosLengamerReward #23 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).600
Mulher DiaboLengamerReward #23 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Mulher Diabo).601
KeiosGaroto MitoReward #14 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).602
SeiosKorapicaReward #14 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).603
LokosproMulher DiaboReward #14 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).604
ProlokosKeanovenReward #23 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Prolokos).605
LokosproAncient TrainerReward #22 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).606
LokosproLengamerReward #22 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).607
Colde RashinProlokosReward #22 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Colde Rashin).608
Ancient TrainerBruno SantossReward #21 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Ancient Trainer).609
Ancient TrainerPokezeroReward #21 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Ancient Trainer).610
Colde RashinProlokosReward #19 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Colde Rashin).611
KorapicaMulher DiaboReward #19 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Korapica).612
KorapicaLokosproReward #19 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).613
KeanovenKarllaszReward #21 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keanoven).614
LokosproLengamerReward #20 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).615
AczinoOx CollerReward #20 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Aczino).616
LokosproLengamerReward #19 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).617
Naruto UzumakyBruno SantossReward #19 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Naruto Uzumaky).618
Garoto MitoMaster LuttehReward #18 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).619
LokosproDonflareonReward #18 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Lokospro).620
Ancient TrainerMulher DiaboReward #18 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Ancient Trainer).621
Master LuttehThe Best Of The Best Of WorldReward #13 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Master Lutteh).622
LokosproRey Von CrimsonReward #13 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).623
LokosproNaruto UzumakyReward #13 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).624
KeanovenProlokosReward #19 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keanoven).625
LokosproLengamerReward #18 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).626
LokosproLengamerReward #18 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).627
Colde RashinKarllaszReward #21 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).628
Mulher DiaboMc Gui Ninja PowerReward #20 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Mulher Diabo).629
LokosproLengamerReward #23 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).630
Garoto MitoProlokosReward #18 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Garoto Mito).631
LokosproLengamerReward #17 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).632
SeiosAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).633
Colde RashinProlokosReward #20 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).634
LokosproLengamerReward #22 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).635
Colde RashinGaroto MitoReward #19 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).636
LokosproAncient TrainerReward #18 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Lokospro).637
LokosproPokezeroReward #21 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).638
ProlokosGaroto MitoReward #12 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Prolokos).639
Ancient TrainerMulher DiaboReward #12 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Ancient Trainer).640
KorapicaBruno SantossReward #12 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Korapica).641
Colde RashinMaster LuttehReward #11 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Colde Rashin).642
LengamerLokosproReward #11 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lengamer).643
LokosproAncient TrainerReward #11 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).644
Garoto MitoKeiosReward #18 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Garoto Mito).645
KorapicaLengamerReward #17 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Korapica).646
LokosproPokezeroReward #20 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Lokospro).647
KeanovenColde RashinReward #17 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keanoven).648
Ancient TrainerSr BlackveilReward #17 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Ancient Trainer).649
LokosproAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).650
Colde RashinSaiintzReward #17 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Colde Rashin).651
Ancient TrainerLokosproReward #16 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Ancient Trainer).652
Ancient TrainerLokosproReward #19 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Ancient Trainer).653
The Best Of The Best Of WorldSupe Noia VoltoReward #10 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).654
LokosproPokezeroReward #10 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).655
Ancient TrainerLokosproReward #10 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Ancient Trainer).656
SaiintzThe Best Of The Best Of WorldReward #9 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Saiintz).657
LokosproMulher DiaboReward #9 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).658
LokosproAncient TrainerReward #9 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).659
The Best Of The Best Of WorldGaroto MitoReward #8 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(The Best Of The Best Of World).660
LokosproKorapicaReward #8 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Lokospro).661
LokosproBruno SantossReward #8 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Lokospro).662
ProlokosMaster LuttehReward #17 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Prolokos).663
KorapicaMcbaconReward #16 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Korapica).664
LokosproMulher DiaboReward #16 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).665
ProlokosGaroto MitoReward #16 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Prolokos).666
Mulher DiaboBuffalo SoldierReward #16 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mulher Diabo).667
LokosproAncient TrainerReward #16 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Lokospro).668
KeiosThe Best Of The Best Of WorldReward #16 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).669
LokosproBuffalo SoldierReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Lokospro).670
SeiosLokosproReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).671
Garoto MitoKeiosReward #15 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Garoto Mito).672
SeiosLokosproReward #15 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).673
SeiosLokosproReward #15 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).674
KeiosProlokosReward #7 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).675
SeiosMulher DiaboReward #7 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).676
SeiosMulher DiaboReward #7 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).677
KeiosMinhavidaneguinReward #14 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).678
SeiosLokosproReward #14 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).679
SeiosLokosproReward #14 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).680
KeiosGaroto MitoReward #13 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).681
SeiosLokosproReward #13 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).682
SeiosAncient TrainerReward #13 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).683
KeiosProlokosReward #12 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).684
SeiosRomax ThonReward #12 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).685
SeiosAncient TrainerReward #12 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).686
ProlokosSaiintzReward #16 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Prolokos).687
SeiosLengamerReward #15 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).688
KorapicaSeiosReward #18 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Korapica).689
KeiosProlokosReward #15 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).690
SeiosLengamerReward #14 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).691
SeiosAncient TrainerReward #17 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).692
KeiosOx CollerReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).693
SeiosDark PichuuReward #15 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).694
KeiosOx CollerReward #14 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).695
SeiosStacyReward #13 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).696
SeiosAncient TrainerReward #16 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).697
KeiosPokex NoxReward #11 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).698
SeiosPaniic LegendaryReward #11 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).699
SeiosMulher DiaboReward #11 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).700
KeiosMaster LuttehReward #14 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).701
SeiosZarlookReward #14 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).702
Mulher DiaboBloody DeathReward #14 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Mulher Diabo).703
KeiosGaroto MitoReward #13 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).704
SeiosBolanticaReward #13 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).705
LokosproKorapicaReward #13 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Lokospro).706
Master LuttehKratusingReward #6 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Master Lutteh).707
BolanticaSeiosReward #6 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Bolantica).708
SeiosEsquizofreniaReward #6 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).709
KeiosMaster LuttehReward #5 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).710
SeiosSkario AstoReward #5 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).711
EsquizofreniaKrhonusReward #5 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Esquizofrenia).712
KeiosBarathunReward #12 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).713
SeiosDark Armed DragonReward #12 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).714
SeiosLokosproReward #12 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).715
Keep CalmNeguiimmReward #10 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keep Calm).716
JairbolsonaroNaruto UzumakyReward #10 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Jairbolsonaro).717
SeiosDead MamuReward #10 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).718
KeiosMaster LuttehReward #11 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).719
SeiosJairbolsonaroReward #11 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).720
KrhonusMc GuiilhermeReward #11 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Krhonus).721
KeiosMaster LuttehReward #13 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).722
SeiosZarlookReward #12 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).723
KorapicaMc GuiilhermeReward #15 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Korapica).724
KeiosAczinoReward #9 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).725
SeiosZarlookReward #9 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).726
KeiosRichardecwReward #12 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).727
SeiosSkario AstoReward #11 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).728
KeiosRichterReward #10 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).729
SeiosSkario AstoReward #10 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).730
SeiosLokosproReward #10 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).731
KeiosMaster LuttehReward #11 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).732
SeiosZarlookReward #10 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).733
SeiosPokezeroReward #13 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).734
KeiosColde RashinReward #8 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).735
SeiosSkario AstoReward #8 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).736
KorapicaRaiscaReward #8 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Korapica).737
KeiosGaroto MitoReward #10 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).738
SeiosZarlookReward #9 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).739
SeiosFoox ReturnsReward #12 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).740
KeiosBarathunReward #9 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).741
SeiosRafagudoReward #8 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).742
KeiosGaroto MitoReward #8 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).743
SeiosSkario AstoReward #7 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).744
SeiosFoox ReturnsReward #10 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).745
KeiosNeguiimmReward #7 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).746
Spectro HawxStacyReward #6 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Spectro Hawx).747
SeiosFoox ReturnsReward #9 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).748
KeiosProlokosReward #9 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).749
SeiosDonflareonReward #9 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).750
SeiosLucaszikadilyReward #9 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).751
Colde RashinProlokosReward #4 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Colde Rashin).752
SeiosSuupee NooiiaaReward #4 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).753
SeiosPokezeroReward #4 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).754
KeiosRenato Catch On KpdoReward #7 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).755
SeiosPokezeroReward #7 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).756
SeiosChico BiocaReward #7 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).757
KeiosLeuskataReward #6 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).758
SeiosPokezeroReward #6 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).759
SeiosHxt BizzardReward #6 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).760
KeiosSupe Noia VoltoReward #6 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).761
SeiosPokezeroReward #5 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).762
Hxt BizzardSeiosReward #8 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Hxt Bizzard).763
KeiosColde RashinReward #8 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).764
SeiosRafagudoReward #8 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).765
SeiosPolicial JennyReward #8 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).766
KeiosNeguiimmReward #7 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).767
SeiosSuupee NooiiaaReward #7 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).768
SeiosTeuzinhox BarbershopReward #7 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).769
KeiosProlokosReward #5 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).770
SeiosMoleque Da EsquinaReward #4 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).771
SeiosChico BiocaReward #7 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).772
KeiosOx CollerReward #6 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).773
SeiosPokezeroReward #6 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).774
SeiosPolicial JennyReward #6 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).775
KeiosRenato Catch On KpdoReward #5 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).776
SeiosSkario AstoReward #5 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).777
SeiosKeios LuciosReward #5 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).778
KeiosCaga Na EscolaReward #3 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).779
SeiosPokezeroReward #3 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).780
SeiosCoca Cola ZerooReward #3 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).781
KeiosOx CollerReward #2 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Keios).782
SeiosPokezeroReward #2 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Seios).783
SeiosCoca Cola ZerooReward #2 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Seios).784
KeiosSupe Noia VoltoReward #4 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).785
SeiosRafagudoReward #4 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).786
SeiosFast WarReward #4 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).787
KeiosSavin Kpdo JnReward #5 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).788
SeiosDoorReward #5 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).789
SeiosRekowzReward #5 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).790
KeiosCaga Na EscolaReward #3 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).791
SeiosSkario AstoReward #3 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Seios).792
SeiosCriminalReward #3 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Seios).793
KeiosOx CollerReward #4 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).794
SeiosCriminalReward #3 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).795
SeiosRadamantysReward #6 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).796
KeiosSavin Kpdo JnReward #3 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).797
SeiosMoleque Da EsquinaReward #2 Event ,Tournament Global World:Maya Silver(Seios).798
Keios LuciosHxt BizzardReward #5 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Keios Lucios).799
KeiosRenato Catch On KpdoReward #2 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Keios).800
Keios LuciosZarlookReward #2 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Keios Lucios).801
KeiosTetelegendaryReward #2 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Keios).802
SeiosCrystallReward #4 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Seios).803
The Best Of The Best Of WorldNeutron PlusReward #4 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(The Best Of The Best Of World).804
LeeferreiraSebastian JrReward #4 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Leeferreira).805
Thunder LostKrhonusReward #4 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Thunder Lost).806
Renato Catch On KpdoCaga Na EscolaReward #3 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Renato Catch On Kpdo).807
LeeferreiraAnointedReward #3 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Leeferreira).808
SeilaveyKrhonusReward #3 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seilavey).809
KeiosKeep CalmReward #2 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).810
SeiosLeeferreiraReward #2 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).811
SeiosUp Up UpReward #2 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Seios).812
KeiosLeuskataReward #1 Event ,Tournament Global World:Fusion Gold(Keios).813
SeiosMapperReward #1 Event ,Tournament Global World:Fusion Silver(Seios).814
ColdeChico BiocaReward #1 Event ,Tournament Global World:Fusion Bronze(Colde).815
Monk LeeChuparolaReward #1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Gold(Monk Lee).816
MapperAnointedReward #1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Silver(Mapper).817
ColdeNurse JoyReward #1 Event ,Tournament Global World:Nibiru Bronze(Colde).818
Colde RashinFuturo GmReward #1 Event ,Tournament Global World:Pandora Gold(Colde Rashin).819
Yusei UchihaMapperReward #1 Event ,Tournament Global World:Pandora Silver(Yusei Uchiha).820
PokezeroBig MamuReward #1 Event ,Tournament Global World:Pandora Bronze(Pokezero).821
Ox CollerColde RashinReward #1 Event ,Tournament Global World:Maya Gold(Ox Coller).822
ColdeRenato Catch On FusionReward #3 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Colde).823
ColdeUp Up UpReward #2 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Colde).824
Up Up UpEltopiReward #1 Event ,Tournament Global World:Maya Bronze(Up Up Up).825