Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 0:54:58Zoieta killed at level 48 by Pokemon Clefairy .Pandora
2.
13.01.2019, 0:10:26Zoieta killed at level 33 by Pokemon Totodile .Pandora
3.
13.01.2019, 0:05:14Zoieta killed at level 29 by Pokemon Clefairy .Pandora