Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 0:42:38Volim Raba killed at level 136 by Pokemon Electabuzz .Pandora
2.
6.01.2018, 17:03:43Volim Raba killed at level 130 by Pokemon Ampharos .Pandora
3.
5.01.2018, 14:59:05Volim Raba killed at level 125 by Pokemon Magmar .Pandora
4.
3.01.2018, 15:01:47Volim Raba killed at level 116 by Pokemon Kadabra .Pandora
5.
3.01.2018, 1:27:13Volim Raba killed at level 111 by Pokemon Golem .Pandora
6.
2.01.2018, 14:47:36Volim Raba killed at level 81 by Pokemon Machamp .Pandora
7.
2.01.2018, 0:12:06Volim Raba killed at level 75 by Pokemon Electabuzz .Pandora
8.
1.01.2018, 23:45:21Volim Raba killed at level 69 by Pokemon Pinsir .Pandora