Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
17.05.2019, 13:33:41Vilgaxx killed at level 228 by Pokemon Omastar .Pandora
2.
16.05.2019, 15:46:36Vilgaxx killed at level 100 by Pokemon Wurmple .Pandora
3.
26.03.2019, 0:01:05Vilgaxx killed at level 70 by Pokemon Slowpoke .Pandora
4.
15.03.2019, 23:44:58Vilgaxx killed at level 43 by Pokemon Venusaur .Pandora