Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
15.01.2019, 13:10:30Ushiha killed at level 237 by Pokemon Combee .Pandora
2.
13.01.2019, 19:03:17Ushiha killed at level 238 by Pokemon Dragonair .Pandora
3.
13.01.2019, 1:26:07Ushiha killed at level 237 by Pokemon Cloyster .Pandora
4.
13.01.2019, 1:04:02Ushiha killed at level 238 by Pokemon Jynx .Pandora
5.
12.01.2019, 23:33:47Ushiha killed at level 239 by Pokemon Dragonite .Pandora
6.
12.01.2019, 23:01:07Ushiha killed at level 240 by Pokemon Piloswine .Pandora
7.
9.04.2018, 14:36:22Ushiha killed at level 240 by Pokemon Hitmontop .Pandora
8.
8.03.2018, 10:39:47Ushiha killed at level 240 by Pokemon Magnezone .Pandora
9.
27.02.2018, 10:19:06Ushiha killed at level 237 by Pokemon Politoed .Pandora
10.
26.02.2018, 15:22:37Ushiha killed at level 237 by Pokemon Dragonite .Pandora
11.
25.02.2018, 23:49:37Ushiha killed at level 236 by Pokemon Magnezone .Pandora
12.
25.02.2018, 22:55:53Ushiha killed at level 236 by Pokemon Magnezone .Pandora
13.
19.02.2018, 12:43:58Ushiha killed at level 230 by Pokemon Scyther .Pandora
14.
19.02.2018, 6:41:39Ushiha killed at level 230 by Pokemon Altaria .Pandora
15.
15.02.2018, 2:43:19Ushiha killed at level 229 by Pokemon Togekiss .Pandora
16.
5.02.2018, 23:23:20Ushiha killed at level 230 by Pokemon Squirtle .Pandora
17.
4.02.2018, 11:03:16Ushiha killed at level 231 by Pokemon Scizor .Pandora