Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
16.03.2019, 0:44:49Treviulk killed at level 41 by Pokemon Onix .Nibiru
2.
15.03.2019, 23:43:00Treviulk killed at level 36 by Pokemon Pidgeotto .Nibiru
3.
15.03.2019, 23:35:32Treviulk killed at level 36 by Pokemon Tangela .Nibiru
4.
15.03.2019, 23:24:35Treviulk killed at level 35 by Pokemon Vaporeon .Nibiru
5.
15.03.2019, 23:23:46Treviulk killed at level 36 by Pokemon Crawdaunt .Nibiru
6.
15.03.2019, 22:53:16Treviulk killed at level 32 by Pokemon Voltorb .Nibiru
7.
15.03.2019, 22:35:35Treviulk killed at level 28 by Pokemon Venusaur .Nibiru
8.
15.03.2019, 22:23:09Treviulk killed at level 25 by Pokemon Vileplume .Nibiru
9.
15.03.2019, 22:15:59Treviulk killed at level 23 by Pokemon Venusaur .Nibiru
10.
15.03.2019, 22:06:35Treviulk killed at level 18 by Pokemon Tangela .Nibiru
11.
15.03.2019, 21:38:48Treviulk killed at level 13 by Pokemon Tangela .Nibiru