Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 0:50:13Tio Xico killed at level 25 by Pokemon Elekid .Nibiru
2.
13.01.2019, 0:26:19Tio Xico killed at level 15 by Pokemon Tangela .Nibiru
3.
13.01.2019, 0:16:19Tio Xico killed at level 9 by Pokemon Zubat .Nibiru
4.
13.01.2019, 0:15:11Tio Xico killed at level 10 by Pokemon Zubat .Nibiru