Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 1:57:00Tekanorio killed at level 148 by Pokemon Magcargo .Pandora
2.
28.01.2018, 15:07:46Tekanorio killed at level 140 by Pokemon Kirlia .Pandora
3.
27.01.2018, 19:40:15Tekanorio killed at level 132 by Pokemon Cradily .Pandora