Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
18.03.2019, 2:24:16Sr Sakura killed at level 97 by Pokemon Seedot .Pandora
2.
15.03.2019, 21:37:18Sr Sakura killed at level 90 by Pokemon Blastoise .Pandora
3.
12.03.2019, 17:40:24Sr Sakura killed at level 82 by Pokemon Onix .Pandora
4.
12.03.2019, 16:56:58Sr Sakura killed at level 81 by Pokemon Sandslash .Pandora
5.
12.03.2019, 0:37:14Sr Sakura killed at level 78 by Pokemon Psyduck .Pandora
6.
10.03.2019, 17:04:27Sr Sakura killed at level 75 by Pokemon Golduck .Pandora
7.
9.03.2019, 19:22:21Sr Sakura killed at level 69 by Pokemon Onix .Pandora
8.
9.03.2019, 18:59:34Sr Sakura killed at level 66 by Pokemon Steelix .Pandora
9.
9.03.2019, 2:34:03Sr Sakura killed at level 40 by Pokemon Fearow .Pandora
10.
9.03.2019, 2:09:07Sr Sakura killed at level 36 by Pokemon Golduck .Pandora