Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
27.02.2019, 21:44:42Spiriit killed at level 251 by Pokemon Scizor .Pandora
2.
23.02.2019, 22:56:43Spiriit killed at level 244 by Pokemon Strong Torkoal .Pandora
3.
23.02.2019, 18:37:21Spiriit killed at level 240 by Pokemon Wooper .Pandora
4.
12.02.2019, 16:24:23Spiriit killed at level 225 by Pokemon Charizard .Pandora
5.
8.02.2019, 13:06:29Spiriit killed at level 204 by Pokemon Strong Quilava .Pandora
6.
6.02.2019, 23:08:09Spiriit killed at level 201 by Pokemon Strong Camerupt .Pandora
7.
6.02.2019, 20:56:51Spiriit killed at level 200 by Pokemon Groudon .Pandora
8.
6.02.2019, 16:21:12Spiriit killed at level 201 by Pokemon Strong Camerupt .Pandora
9.
5.02.2019, 22:30:01Spiriit killed at level 186 by Pokemon Haunter .Pandora
10.
5.02.2019, 21:32:46Spiriit killed at level 184 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
5.02.2019, 15:14:21Spiriit killed at level 180 by Pokemon Venusaur .Pandora
12.
3.02.2019, 21:31:26Spiriit killed at level 155 by Pokemon Venusaur .Pandora
13.
3.02.2019, 17:34:11Spiriit killed at level 129 by Pokemon Venusaur .Pandora
14.
3.02.2019, 17:10:38Spiriit killed at level 117 by Pokemon Venusaur .Pandora
15.
2.02.2019, 18:01:58Spiriit killed at level 33 by Pokemon Venusaur .Pandora