Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 16:16:54Sapekinha killed at level 114 by Pokemon Vulpix .Pandora
2.
12.02.2019, 13:52:14Sapekinha killed at level 83 by Pokemon Charizard .Pandora
3.
11.02.2019, 23:19:51Sapekinha killed at level 52 by Pokemon Charizard .Pandora
4.
11.02.2019, 21:51:35Sapekinha killed at level 19 by Pokemon Vulpix .Pandora