Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 19:02:42Pandoriano La killed at level 190 by Pokemon Octillery .Pandora
2.
12.02.2019, 10:57:02Pandoriano La killed at level 160 by Pokemon Kingler .Pandora
3.
12.02.2019, 7:37:51Pandoriano La killed at level 130 by Pokemon Squirtle .Pandora
4.
12.02.2019, 5:08:23Pandoriano La killed at level 128 by Pokemon Slowbro .Pandora