Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
30.03.2019, 23:15:33Matheus Troneio Bronze killed at level 216 by Pokemon Electivire .Nibiru
2.
15.03.2019, 23:43:59Matheus Troneio Bronze killed at level 205 by Pokemon Strong Torkoal .Nibiru
3.
26.02.2019, 14:46:31Matheus Troneio Bronze killed at level 206 by Pokemon .Nibiru
4.
26.01.2019, 13:41:12Matheus Troneio Bronze killed at level 206 by Pokemon Gengar .Nibiru
5.
24.01.2019, 14:25:37Matheus Troneio Bronze killed at level 202 by Pokemon Electivire .Nibiru
6.
7.12.2018, 14:32:05Matheus Troneio Bronze killed at level 200 by Pokemon Articuno .Nibiru
7.
18.08.2018, 15:18:29Matheus Troneio Bronze killed at level 200 by Pokemon Venusaur .Nibiru
8.
8.08.2018, 15:32:03Matheus Troneio Bronze killed at level 200 by Pokemon Swampert .Nibiru
9.
7.08.2018, 13:50:10Matheus Troneio Bronze killed at level 176 by Pokemon Blastoise .Nibiru
10.
4.08.2018, 12:49:58Matheus Troneio Bronze killed at level 175 by Pokemon Hitmontop .Nibiru
11.
18.07.2018, 13:16:46Matheus Troneio Bronze killed at level 176 by Pokemon Kadabra .Nibiru
12.
18.07.2018, 13:01:35Matheus Troneio Bronze killed at level 177 by Pokemon Venusaur .Nibiru