Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.02.2019, 1:34:56Mamita killed at level 171 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
12.02.2019, 22:30:52Mamita killed at level 172 by Pokemon Venusaur .Pandora
3.
12.02.2019, 19:35:05Mamita killed at level 167 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
12.02.2019, 19:04:20Mamita killed at level 168 by Pokemon Venusaur .Pandora
5.
12.02.2019, 6:28:17Mamita killed at level 137 by Pokemon Venusaur .Pandora
6.
12.02.2019, 6:11:25Mamita killed at level 137 by Pokemon Venusaur .Pandora
7.
11.02.2019, 20:07:43Mamita killed at level 135 by Pokemon Magnezone .Pandora