Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
14.01.2019, 0:57:43Lvl Track killed at level 44 by Pokemon Magneton .Pandora
2.
13.01.2019, 0:02:53Lvl Track killed at level 43 by Pokemon Onix .Pandora
3.
12.01.2019, 19:52:21Lvl Track killed at level 33 by Pokemon Victreebel .Pandora
4.
11.01.2019, 21:27:52Lvl Track killed at level 26 by Pokemon Kakuna .Pandora
5.
11.01.2019, 21:16:41Lvl Track killed at level 12 by Pokemon Tangela .Pandora