Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
16.02.2019, 18:44:39Luna Winchester killed at level 218 by Pokemon Salamence .Pandora
2.
15.02.2019, 23:52:50Luna Winchester killed at level 216 by Pokemon Staraptor .Pandora
3.
15.02.2019, 15:03:14Luna Winchester killed at level 212 by Pokemon Salamence .Pandora
4.
14.02.2019, 0:00:16Luna Winchester killed at level 200 by Pokemon Chansey .Pandora
5.
12.02.2019, 3:53:55Luna Winchester killed at level 170 by Pokemon Aggron .Pandora
6.
11.02.2019, 23:09:15Luna Winchester killed at level 171 by Pokemon Scizor .Pandora
7.
11.02.2019, 2:56:44Luna Winchester killed at level 133 by Pokemon Mantine .Pandora
8.
10.02.2019, 0:26:34Luna Winchester killed at level 98 by Pokemon Poliwrath .Pandora
9.
9.02.2019, 18:40:19Luna Winchester killed at level 29 by Pokemon Croconaw .Pandora