Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.01.2019, 21:25:19Leri Gol killed at level 118 by Pokemon Metagross .Pandora
2.
12.01.2019, 20:09:45Leri Gol killed at level 112 by Pokemon Hitmontop .Pandora
3.
11.01.2019, 16:32:38Leri Gol killed at level 105 by Pokemon Shiftry .Pandora
4.
11.01.2019, 15:51:27Leri Gol killed at level 103 by Pokemon Tropius .Pandora
5.
11.01.2019, 15:23:25Leri Gol killed at level 102 by Pokemon Hitmontop .Pandora
6.
11.01.2019, 14:53:10Leri Gol killed at level 101 by Pokemon Totodile .Pandora
7.
11.01.2019, 14:06:20Leri Gol killed at level 96 by Pokemon Politoed .Pandora
8.
11.01.2019, 13:00:06Leri Gol killed at level 87 by Pokemon Delibird .Pandora
9.
11.01.2019, 3:40:53Leri Gol killed at level 87 by Pokemon Nidoking .Pandora
10.
11.01.2019, 3:09:50Leri Gol killed at level 85 by Pokemon Politoed .Pandora
11.
11.01.2019, 2:11:15Leri Gol killed at level 80 by Pokemon Gengar .Pandora
12.
11.01.2019, 1:51:23Leri Gol killed at level 78 by Pokemon Heracross .Pandora
13.
11.01.2019, 0:53:10Leri Gol killed at level 67 by Pokemon jigglypuff .Pandora
14.
11.01.2019, 0:28:50Leri Gol killed at level 62 by Pokemon Haunter .Pandora
15.
10.01.2019, 23:05:55Leri Gol killed at level 54 by Pokemon Eevee .Pandora
16.
10.01.2019, 21:31:15Leri Gol killed at level 27 by Pokemon Tangela .Pandora
17.
10.01.2019, 21:24:17Leri Gol killed at level 25 by Pokemon Elekid .Pandora
18.
10.01.2019, 21:14:03Leri Gol killed at level 16 by Pokemon Tangela .Pandora