Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.05.2019, 8:24:32Lady Plyrio killed at level 278 by Pokemon Togekiss .Nibiru
2.
12.07.2017, 23:23:02Lady Plyrio killed at level 278 by Pokemon Spiritomb .Nibiru