Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
9.04.2019, 4:21:08La Putica killed at level 200 by Pokemon Primeape .Pandora
2.
20.03.2019, 0:40:46La Putica killed at level 193 by Pokemon Crawdaunt .Pandora
3.
19.03.2019, 23:00:27La Putica killed at level 184 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
16.03.2019, 9:04:17La Putica killed at level 185 by Pokemon Venusaur .Pandora
5.
15.03.2019, 16:05:41La Putica killed at level 181 by Pokemon Rattata .Pandora
6.
1.03.2019, 11:41:10La Putica killed at level 183 by Pokemon Venusaur .Pandora
7.
1.03.2019, 9:59:49La Putica killed at level 180 by Pokemon Venusaur .Pandora
8.
19.02.2019, 16:15:16La Putica killed at level 180 by Pokemon Squirtle .Pandora
9.
19.02.2019, 1:38:15La Putica killed at level 157 by Pokemon Wooper .Pandora
10.
18.02.2019, 23:45:01La Putica killed at level 137 by Pokemon Venusaur .Pandora
11.
12.02.2019, 15:31:20La Putica killed at level 56 by Pokemon Golduck .Pandora
12.
12.02.2019, 15:23:08La Putica killed at level 49 by Pokemon Magmar .Pandora
13.
12.02.2019, 15:01:29La Putica killed at level 25 by Pokemon Tangela .Pandora
14.
12.02.2019, 14:59:08La Putica killed at level 25 by Pokemon Dugtrio .Pandora