Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 15:31:20La Putica killed at level 56 by Pokemon Golduck .Pandora
2.
12.02.2019, 15:23:08La Putica killed at level 49 by Pokemon Magmar .Pandora
3.
12.02.2019, 15:01:29La Putica killed at level 25 by Pokemon Tangela .Pandora
4.
12.02.2019, 14:59:08La Putica killed at level 25 by Pokemon Dugtrio .Pandora