Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
17.01.2019, 14:21:31Killboom killed at level 49 by Pokemon Pidgeot .Pandora
2.
15.01.2019, 23:42:38Killboom killed at level 47 by Pokemon Xatu .Pandora
3.
15.01.2019, 23:22:51Killboom killed at level 46 by Pokemon Tauros .Pandora
4.
15.01.2019, 23:19:26Killboom killed at level 47 by Pokemon Heracross .Pandora
5.
15.01.2019, 23:09:35Killboom killed at level 47 by Pokemon Heracross .Pandora
6.
14.01.2019, 1:16:24Killboom killed at level 46 by Pokemon Arcanine .Pandora
7.
14.01.2019, 0:55:04Killboom killed at level 47 by Pokemon Arcanine .Pandora
8.
13.01.2019, 0:34:31Killboom killed at level 46 by Pokemon Tauros .Pandora
9.
12.01.2019, 12:16:47Killboom killed at level 37 by Pokemon Tauros .Pandora
10.
12.01.2019, 12:12:15Killboom killed at level 36 by Pokemon Cradily .Pandora
11.
12.01.2019, 11:53:35Killboom killed at level 36 by Pokemon Primeape .Pandora
12.
12.01.2019, 11:31:27Killboom killed at level 35 by Pokemon Tauros .Pandora
13.
12.01.2019, 11:20:31Killboom killed at level 36 by Pokemon Heracross .Pandora
14.
12.01.2019, 11:14:06Killboom killed at level 36 by Pokemon Shiny Heracross .Pandora
15.
12.01.2019, 1:17:09Killboom killed at level 30 by Pokemon Natu .Pandora
16.
11.01.2019, 16:31:27Killboom killed at level 16 by Pokemon Tauros .Pandora
17.
11.01.2019, 16:25:51Killboom killed at level 16 by Pokemon Abra .Pandora
18.
11.01.2019, 16:21:33Killboom killed at level 15 by Pokemon Psyduck .Pandora
19.
11.01.2019, 16:14:32Killboom killed at level 13 by Pokemon Heracross .Pandora
20.
11.01.2019, 15:40:20Killboom killed at level 11 by Pokemon Tauros .Pandora
21.
11.01.2019, 14:12:24Killboom killed at level 11 by Pokemon Charmander .Pandora