Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
14.04.2019, 18:03:46Kasilol killed at level 89 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
3.03.2019, 11:33:32Kasilol killed at level 90 by Pokemon Cloyster .Pandora
3.
1.03.2019, 18:54:54Kasilol killed at level 91 by Pokemon Wingull .Pandora
4.
24.02.2019, 11:17:06Kasilol killed at level 87 by Pokemon Flaaffy .Pandora
5.
12.02.2019, 15:31:30Kasilol killed at level 75 by Pokemon Vaporeon .Pandora
6.
12.02.2019, 15:21:29Kasilol killed at level 67 by Pokemon Golduck .Pandora
7.
12.02.2019, 15:06:06Kasilol killed at level 59 by Pokemon Azumarill .Pandora
8.
10.02.2019, 16:17:49Kasilol killed at level 54 by Pokemon Golduck .Pandora
9.
10.02.2019, 16:13:54Kasilol killed at level 50 by Pokemon Tentacruel .Pandora
10.
10.02.2019, 16:10:26Kasilol killed at level 48 by Pokemon Politoed .Pandora
11.
10.02.2019, 16:01:56Kasilol killed at level 35 by Pokemon Politoed .Pandora