Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 15:31:30Kasilol killed at level 75 by Pokemon Vaporeon .Pandora
2.
12.02.2019, 15:21:29Kasilol killed at level 67 by Pokemon Golduck .Pandora
3.
12.02.2019, 15:06:06Kasilol killed at level 59 by Pokemon Azumarill .Pandora
4.
10.02.2019, 16:17:49Kasilol killed at level 54 by Pokemon Golduck .Pandora
5.
10.02.2019, 16:13:54Kasilol killed at level 50 by Pokemon Tentacruel .Pandora
6.
10.02.2019, 16:10:26Kasilol killed at level 48 by Pokemon Politoed .Pandora
7.
10.02.2019, 16:01:56Kasilol killed at level 35 by Pokemon Politoed .Pandora