Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
15.03.2019, 23:20:21Jeguechan killed at level 200 by Pokemon Sharpedo .Pandora
2.
9.02.2019, 19:26:59Jeguechan killed at level 188 by Pokemon Slowking .Pandora
3.
8.02.2019, 21:37:21Jeguechan killed at level 151 by Pokemon Giant Snowlax .Pandora