Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
12.02.2019, 16:10:40Huerfanita killed at level 120 by Pokemon Togetic .Pandora
2.
2.10.2018, 8:24:59Huerfanita killed at level 113 by Pokemon Rhyperior .Pandora
3.
2.10.2018, 8:10:44Huerfanita killed at level 109 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
19.09.2018, 1:22:18Huerfanita killed at level 90 by Pokemon Donphan .Pandora
5.
19.09.2018, 1:03:30Huerfanita killed at level 80 by Pokemon Shiny Donphan .Pandora
6.
19.09.2018, 0:38:20Huerfanita killed at level 51 by Pokemon Donphan .Pandora