Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
20.03.2019, 1:31:13Hisshou killed at level 64 by Pokemon Gengar .Pandora
2.
20.03.2019, 1:21:40Hisshou killed at level 63 by Pokemon Slowpoke .Pandora
3.
16.03.2019, 0:31:13Hisshou killed at level 28 by Pokemon Tangela .Pandora