Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
15.03.2019, 23:56:03Dragon De Ra killed at level 112 by Pokemon Venusaur .Pandora
2.
15.03.2019, 22:14:38Dragon De Ra killed at level 100 by Pokemon Pinsir .Pandora
3.
14.03.2019, 15:53:23Dragon De Ra killed at level 101 by Pokemon Venusaur .Pandora
4.
14.03.2019, 13:49:43Dragon De Ra killed at level 89 by Pokemon Venusaur .Pandora
5.
14.03.2019, 1:10:23Dragon De Ra killed at level 59 by Pokemon Pinsir .Pandora
6.
13.03.2019, 22:52:45Dragon De Ra killed at level 35 by Pokemon Tauros .Pandora