Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
27.02.2019, 22:12:58Drack Baratheon killed at level 215 by Pokemon Rhyperior .Nibiru
2.
26.02.2019, 17:14:08Drack Baratheon killed at level 212 by Pokemon Metagross .Nibiru
3.
26.02.2019, 14:53:10Drack Baratheon killed at level 213 by Pokemon Jumpluff .Nibiru
4.
25.02.2019, 0:43:43Drack Baratheon killed at level 210 by Pokemon Strong Walrein .Nibiru
5.
21.02.2019, 10:57:57Drack Baratheon killed at level 204 by Pokemon Cherrim .Nibiru
6.
18.02.2019, 10:46:44Drack Baratheon killed at level 195 by Pokemon Rhyperior .Nibiru
7.
15.02.2019, 17:59:58Drack Baratheon killed at level 190 by Pokemon Kadabra .Nibiru
8.
12.02.2019, 15:47:10Drack Baratheon killed at level 184 by Pokemon Blissey .Nibiru
9.
11.02.2019, 20:14:10Drack Baratheon killed at level 178 by Pokemon Alakazam .Nibiru
10.
11.02.2019, 13:25:00Drack Baratheon killed at level 175 by Pokemon Magmortar .Nibiru
11.
10.02.2019, 12:57:51Drack Baratheon killed at level 164 by Pokemon Tyranitar .Nibiru
12.
10.02.2019, 11:57:55Drack Baratheon killed at level 164 by Pokemon Sudowoodo .Nibiru
13.
10.02.2019, 1:51:48Drack Baratheon killed at level 161 by Pokemon Charizard .Nibiru
14.
8.02.2019, 1:11:24Drack Baratheon killed at level 137 by Pokemon Scizor .Nibiru
15.
7.02.2019, 1:12:40Drack Baratheon killed at level 131 by Pokemon Meganium .Nibiru
16.
7.02.2019, 0:43:02Drack Baratheon killed at level 130 by Pokemon Shiny Gengar .Nibiru
17.
6.02.2019, 20:53:04Drack Baratheon killed at level 128 by Pokemon Scizor .Nibiru
18.
6.02.2019, 12:25:07Drack Baratheon killed at level 103 by Pokemon Giant Porygon .Nibiru
19.
6.02.2019, 11:41:24Drack Baratheon killed at level 100 by Pokemon Ampharos .Nibiru
20.
6.02.2019, 11:05:24Drack Baratheon killed at level 99 by Pokemon Nidoqueen .Nibiru
21.
5.02.2019, 22:46:09Drack Baratheon killed at level 90 by Pokemon Venusaur .Nibiru
22.
5.02.2019, 21:27:22Drack Baratheon killed at level 86 by Pokemon Shiny Staryu .Nibiru
23.
5.02.2019, 19:28:10Drack Baratheon killed at level 85 by Pokemon Nuzleaf .Nibiru
24.
4.02.2019, 0:38:53Drack Baratheon killed at level 47 by Pokemon Machamp .Nibiru
25.
4.02.2019, 0:21:13Drack Baratheon killed at level 38 by Pokemon Politoed .Nibiru
26.
4.02.2019, 0:00:22Drack Baratheon killed at level 32 by Pokemon Slowbro .Nibiru