Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
4.04.2019, 0:39:35Cristiana Ronalda killed at level 306 by Pokemon Scyther .Pandora
2.
3.04.2019, 0:24:39Cristiana Ronalda killed at level 297 by Pokemon Exeggutor .Pandora
3.
19.03.2019, 22:57:50Cristiana Ronalda killed at level 265 by Pokemon Nidoqueen .Pandora
4.
16.03.2019, 0:13:56Cristiana Ronalda killed at level 255 by Pokemon Scyther .Pandora
5.
13.03.2019, 11:38:59Cristiana Ronalda killed at level 210 by Pokemon Scyther .Pandora
6.
12.03.2019, 20:36:32Cristiana Ronalda killed at level 206 by Pokemon Tangela .Pandora
7.
11.03.2019, 16:02:14Cristiana Ronalda killed at level 69 by Pokemon Machamp .Pandora