Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
13.01.2019, 15:22:53Coitado killed at level 163 by Pokemon Rhydon .Pandora
2.
13.01.2019, 14:15:33Coitado killed at level 162 by Pokemon Gengar .Pandora
3.
12.01.2019, 23:42:08Coitado killed at level 157 by Pokemon Pinsir .Pandora
4.
12.01.2019, 23:18:01Coitado killed at level 158 by Pokemon Ampharos .Pandora
5.
13.01.2018, 21:11:25Coitado killed at level 115 by Pokemon Pidgeot .Pandora
6.
13.01.2018, 21:10:46Coitado killed at level 116 by Pokemon Lotad .Pandora
7.
13.01.2018, 20:56:09Coitado killed at level 112 by Pokemon Skiploom .Pandora
8.
27.11.2017, 13:27:40Coitado killed at level 105 by Pokemon Gengar .Pandora
9.
16.05.2017, 11:20:14Coitado killed at level 103 by Pokemon Seedot .Pandora
10.
21.04.2017, 8:12:34Coitado killed at level 87 by Pokemon Seedot .Pandora
11.
1.04.2017, 18:53:42Coitado killed at level 86 by Pokemon Shiftry .Pandora
12.
5.02.2017, 7:46:30Coitado killed at level 78 by Pokemon Nuzleaf .Pandora
13.
4.02.2017, 23:34:35Coitado killed at level 74 by Pokemon Pinsir .Pandora
14.
4.02.2017, 23:19:36Coitado killed at level 74 by Pokemon Seedot .Pandora
15.
4.02.2017, 22:03:59Coitado killed at level 52 by Pokemon Seedot .Pandora
16.
3.02.2017, 18:39:59Coitado killed at level 25 by Pokemon Pichu .Pandora