Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
25.05.2019, 15:01:34Chera Dedo killed at level 297 by Pokemon Blaziken .Nibiru
2.
24.05.2019, 4:24:40Chera Dedo killed at level 293 by Pokemon Blaziken .Nibiru
3.
22.05.2019, 4:12:51Chera Dedo killed at level 292 by Pokemon Blaziken .Nibiru
4.
21.05.2019, 8:31:50Chera Dedo killed at level 292 by Pokemon Blaziken .Nibiru
5.
20.05.2019, 10:36:08Chera Dedo killed at level 285 by Pokemon Blaziken .Nibiru
6.
17.05.2019, 19:10:37Chera Dedo killed at level 268 by Pokemon Blaziken .Nibiru
7.
16.05.2019, 23:17:59Chera Dedo killed at level 260 by Pokemon Blaziken .Nibiru
8.
16.05.2019, 17:03:47Chera Dedo killed at level 256 by Pokemon Blaziken .Nibiru
9.
10.05.2019, 2:39:16Chera Dedo killed at level 198 by Pokemon Blaziken .Nibiru
10.
7.05.2019, 17:54:28Chera Dedo killed at level 177 by Pokemon Blaziken .Nibiru
11.
7.05.2019, 8:13:07Chera Dedo killed at level 169 by Pokemon Blaziken .Nibiru
12.
6.05.2019, 19:31:27Chera Dedo killed at level 170 by Pokemon Blaziken .Nibiru
13.
22.04.2019, 23:18:37Chera Dedo killed at level 105 by Pokemon Shiny Rattata .Nibiru
14.
20.04.2019, 17:28:27Chera Dedo killed at level 87 by Pokemon Shiny Zubat .Nibiru