Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
22.05.2019, 5:17:49Black Zap killed at level 362 by Pokemon Blastoise .Pandora
2.
19.05.2019, 11:30:58Black Zap killed at level 312 by Pokemon Wooper .Pandora
3.
19.05.2019, 9:39:11Black Zap killed at level 313 by Pokemon Tentacruel .Pandora
4.
17.05.2019, 8:41:50Black Zap killed at level 296 by Pokemon Cherrim .Pandora
5.
17.05.2019, 4:23:26Black Zap killed at level 296 by Pokemon Cherrim .Pandora
6.
16.05.2019, 12:59:16Black Zap killed at level 284 by Pokemon Qwilfish .Pandora
7.
16.05.2019, 12:41:49Black Zap killed at level 286 by Pokemon Croconaw .Pandora
8.
16.05.2019, 12:34:15Black Zap killed at level 287 by Pokemon Wartortle .Pandora