Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
21.02.2019, 8:55:17Black Ripper killed at level 104 by Pokemon Cherrim .Pandora
2.
20.02.2019, 15:55:53Black Ripper killed at level 104 by Pokemon Grovyle .Pandora
3.
18.02.2019, 8:47:10Black Ripper killed at level 99 by Pokemon Slowking .Pandora
4.
15.02.2019, 10:10:55Black Ripper killed at level 99 by Pokemon Slowking .Pandora
5.
15.02.2019, 9:33:59Black Ripper killed at level 98 by Pokemon Blastoise .Pandora
6.
14.02.2019, 17:14:25Black Ripper killed at level 99 by Pokemon Shellder .Pandora
7.
13.02.2019, 15:39:42Black Ripper killed at level 96 by Pokemon Hariyama .Pandora
8.
13.02.2019, 14:37:09Black Ripper killed at level 96 by Pokemon Cascoon .Pandora
9.
13.02.2019, 9:31:26Black Ripper killed at level 84 by Pokemon Slowking .Pandora
10.
13.02.2019, 7:52:20Black Ripper killed at level 82 by Pokemon Heracross .Pandora
11.
12.02.2019, 9:09:29Black Ripper killed at level 81 by Pokemon Pinsir .Pandora
12.
11.02.2019, 14:17:43Black Ripper killed at level 67 by Pokemon Tauros .Pandora
13.
11.02.2019, 13:59:05Black Ripper killed at level 66 by Pokemon Pinsir .Pandora
14.
8.02.2019, 14:43:01Black Ripper killed at level 56 by Pokemon Tauros .Pandora
15.
8.02.2019, 14:31:13Black Ripper killed at level 56 by Pokemon Tentacool .Pandora
16.
8.02.2019, 13:55:40Black Ripper killed at level 57 by Pokemon Tauros .Pandora
17.
8.02.2019, 13:50:23Black Ripper killed at level 57 by Pokemon Heracross .Pandora
18.
8.02.2019, 13:01:23Black Ripper killed at level 52 by Pokemon Natu .Pandora
19.
8.02.2019, 8:47:27Black Ripper killed at level 32 by Pokemon Primeape .Pandora
20.
8.02.2019, 8:45:53Black Ripper killed at level 32 by Pokemon Heracross .Pandora
21.
8.02.2019, 8:27:19Black Ripper killed at level 27 by Pokemon Heracross .Pandora
22.
8.02.2019, 8:26:54Black Ripper killed at level 28 by Pokemon Butterfree .Pandora
23.
8.02.2019, 8:21:59Black Ripper killed at level 27 by Pokemon Heracross .Pandora
24.
8.02.2019, 8:19:48Black Ripper killed at level 27 by Pokemon Heracross .Pandora
25.
8.02.2019, 8:16:51Black Ripper killed at level 28 by Pokemon Heracross .Pandora
26.
8.02.2019, 8:03:39Black Ripper killed at level 18 by Pokemon Caterpie .Pandora