Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
14.01.2019, 11:56:49Bieelz killed at level 173 by Pokemon Magnezone .Pandora
2.
13.01.2019, 18:42:09Bieelz killed at level 161 by Pokemon Shiny Rhydon .Pandora
3.
13.01.2019, 12:09:39Bieelz killed at level 115 by Pokemon Magnezone .Pandora
4.
13.01.2019, 11:17:32Bieelz killed at level 112 by Pokemon Slowbro .Pandora
5.
13.01.2019, 0:42:36Bieelz killed at level 111 by Pokemon Seaking .Pandora
6.
13.01.2019, 0:36:16Bieelz killed at level 112 by Pokemon Electivire .Pandora
7.
12.01.2019, 23:34:32Bieelz killed at level 111 by Pokemon Dustox .Pandora
8.
12.01.2019, 13:29:04Bieelz killed at level 81 by Pokemon Venusaur .Pandora
9.
12.01.2019, 11:17:12Bieelz killed at level 53 by Pokemon Munchlax .Pandora