Pokemon kpdo - Exaioros.com - death - Tibia Pokemon Server - Otpokemon
Email : exaioros@gmail.com

Redes Sociais

Search deaths player name: Pokemon kpdo - Exaioros.com.
Search Character
Name:
Last Deaths
1.
21.01.2019, 2:01:32Arielizinha killed at level 45 by Pokemon Seedot .Pandora
2.
21.01.2019, 1:38:36Arielizinha killed at level 40 by Pokemon Dustox .Pandora
3.
21.01.2019, 0:04:52Arielizinha killed at level 36 by Pokemon Tangela .Pandora
4.
20.01.2019, 23:53:25Arielizinha killed at level 31 by Pokemon Tangela .Pandora
5.
20.01.2019, 23:39:35Arielizinha killed at level 18 by Pokemon Tangela .Pandora
6.
20.01.2019, 23:29:04Arielizinha killed at level 10 by Pokemon Zubat .Pandora